Mazars ÁSZF

A Mazars Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve a Mazars Global Tax Services Kft. által nyújtott (outsourcing, innováció, valamint adó-, jogi, M&A és tranzakciós tanácsadási) szolgáltatásainak általános szerződési feltételei

1. A szerződés és a szerződő felek

 1.1. A Mazars Könyvszakértő és Tanácsadói Kft. és a Mazars Global Tax Services Kft. (továbbiakban együttesen "Mazars") által a másik fél ("Megbízó") részére átadott megbízási szerződés és/vagy ajánlat, valamint annak jelen általános szerződési feltételeken kívüli mellékletei ("Megbízási Szerződés" és egyéb, a Mazars-nál mindenkor hatályos, jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályzatok), valamint az általános szerződési feltételek (együttesen: a "Szerződés") képezik a Megbízó és a Mazars közötti teljes megállapodást a Megbízási Szerződésben megjelölt szolgáltatások, szoftverek, átadandó dokumentumok és elkészítendő anyagok ("Szolgáltatások") tekintetében. A jelen Szerződés alkalmazásában a "Megbízó" kifejezés magában foglalja a Megbízónak a Megbízási Szerződésben megjelölt leány- és/vagy kapcsolt vállalkozásait is, vagy amennyiben ilyen nem kerül megjelölésre, a Megbízó valamennyi leány- és/vagy kapcsolt vállalkozását a Megbízóval együttesen értendő. A Megbízó kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik az ahhoz szükséges jogosultsággal, hogy a jelen megállapodást a saját, valamint a Megbízási Szerződésben megjelölt leányvállalatai és/vagy kapcsolt vállalkozásai nevében aláírja, továbbá saját maga és az említett vállalatok tekintetében jogilag kötelező érvényű jognyilatkozatot tegyen.

 1.2. A jelen Szerződés a Megbízó és a Mazars között jött létre. A Mazars a jelen Szerződés tárgyát képező Szolgáltatások teljesítésébe a Mazars csoport bármely tagvállalatát, azok leányvállalatait, illetve a Megbízó beleegyezésével bármely más céget, mint alvállalkozót bevonhat (együttesen: "Alvállalkozó"). A Megbízó kizárólag a Mazars-ral áll kapcsolatban a Szolgáltatások nyújtása vonatkozásában.

 1.3. A jelen Szerződés tárgyát képező valamennyi Szolgáltatás teljesítéseséért a Mazars felel, ideértve az Alvállalkozói által nyújtott Szolgáltatásokat is. Ennek megfelelően a Mazars Csoport valamennyi tagja a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben mentesül a Megbízó irányában fennálló felelősség alól. A Megbízó akár szerződéses felelősséggel, akár szerződésen kívüli károkozással összefüggő igény érvényesítésére irányuló eljárást kizárólag a Mazars-ral szemben kezdeményez, és gondoskodik róla, hogy a jelen Szerződés kapcsán a Megbízó egyetlen kapcsolt vállalkozása se kezdeményezzen ilyen eljárást a Mazars Csoport más tagjaival szemben.

 1.4. A Mazars a teljes körű szolgáltatás biztosítása érdekében együttműködik a Marcalliance Nemzetközi Jogi Szolgáltatásokat nyújtó hálózattal, mely hálózat magyarországi tagja a Borsy Ügyvédi Iroda. A megbízó tudomásul veszi, hogy a Mazars által nyújtott jogi szolgáltatásokat ezen iroda biztosítja.

2. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó eltérő rendelkezések

 2.1. A Mazars Outsourcing Szolgáltatásai esetén a Megbízó elismeri, hogy bármely többletszolgáltatási igényt a Mazars megtagadhatja, ha arra vonatkozóan írásos megállapodás nem születik. Illetve tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások nem terjednek ki, vagy csak külön megállapodás alapján terjednek ki a következőkre:

 • Ügyvezetői hatáskörbe rendelt és tartozó feladatok – akár részbeni – ellátása
 • Megbízó Harmadik féllel szembeni szerződéseinek megkötése, teljesítési igazolások beszerzése
 • A társasági szerződésben, ipari-, kereskedelmi és működési engedélyben, a bérleti-, szerződéses üzemeltetési okmányban foglaltak tartalmának megítélése, betartása, betartatása, módosítások, változtatások kezdeményezése
 • Megbízó Társasági szerződésében, tevékenységi körében, megkötött szerződéseiben lévő adatok hatósági bejelentése (Pl.: vezető tisztségviselők, a könyvvizsgáló, kapcsolt vállalkozásokkal bonyolított ügyleteket)
 • Harmadik személyekkel való kapcsolatok tartalma és formája (Pl. partnerek, tulajdonosok, dolgozók stb.)
 • Kapcsolt vállalkozási státusz megítélése à nyilvántartási, bejelentési és elszámolási feladatoknak a teljesítése;
 • A díj- és árképzés kialakítása, alkalmazása;
 • Kereskedelmi, gazdálkodási tervek készítése, véleményezése, elfogadása;
 • Elő- és utókalkulációk készítése;
 • A munkáltatói jogok és kötelességek gyakorlása, betartása és betartatása;
 • Tagi és vállalkozói jövedelmek szétosztása, felhasználása;
 • Külföldi és belföldi kiküldetések elrendelése, rendelvények kiállítása, felvett ellátmányokkal történő elszámolás, illetve elszámoltatás, az útijelentések elkészítése;
 • Szabályzatokban rögzítendő elveknek, eljárásoknak, időpontoknak a meghatározása;
 • A leltározási feladatok elvégzése; és a Megbízó analitikus készletnyilvántartásának a vezetése;
 • Közvetített szolgáltatások nyilvántartása és a beszámolóhoz való felleltározása;
 • Követelések, kötelezettségek az érintett felekkel (vevő, szállító, hitelezők) való egyeztetése; (egyeztető levelek kiküldése, nem a könyvelésből eredő - eltéréseknek az érdemi ügyintézése.
 • Megbízó készpénzállományának a kezelése, a bankszámlái feletti rendelkezés.
 • Kimenő banki tranzakciók engedélyezése, jóváhagyása;
 • A pénztárak (forint és valuta) folyamatos nyilvántartása;
 • A készpénzforgalommal összefüggő összeghatárok figyelése, jelentése;
 • Esetleges magánhasználat tényének, mértékének a megállapítása. Személyre szabott kereteinek (pl. cafeteria) nyilvántartása;
 • A bizonylatoknak – a könyvelési rendszeren kívüli - rendszerezése, archiválása;
 • Az idegen nyelven kiállított bizonylatok (számlák, szerződések stb.) magyar nyelvre való fordítása, a fordítás tartalmi ellenőrzése;
 • Külföldi adóhatósághoz való bejelentés, kapcsolattartás (jelentések, bevallások);
 • Külföldi adózók beazonosítása, azok adószámának megerősítése;
 • Üzleti partnerek létezéséről, azok tevékenységének a korlátozásáról (pl. adószám-felfüggesztés, FA, VA.), adataik valódiságtartalmáról, megbízhatóságáról szóló információk összegyűjtése;
 • Export-import, EU-n belüli ügyleteknél a megfelelő határparitásokhoz szükséges bizonylatok biztosítása, ellenőrzése (fuvarokmány, CMR, származási okmány, stb);
 • Olyan adatok biztosítása, amelyek nem nyerhetők ki a könyvelésből;
 • Támogatási, pályázati dokumentáció összeállítása, kapcsolódó ellenőrzések előkészítése, azokon való részvétel;
 • Megbízó helyett bármilyen – hatósági, hivatal, bármely harmadik személy felé történő – nyilatkozattétel;
 • Az adóhatóságon kívül más hatóság, minisztérium, kamara és egyéb szervek részére benyújtandó bevallások, adatszolgáltatások elkészítése és ezen szervekkel történő kapcsolattartás;
 • Ingatlanokkal (telek, építmény) és gépjárművekkel kapcsolatos adóbevallások, bejelentések elkészítése

Abban az esetben, ha a Mazars könyvvezetési szolgáltatást nem nyújt, úgy a Megbízó felelős:

 • A magyar jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés fenntartásáért, ideértve a könyvvezetésnek a Magyarországon érvényben levő adójogszabályoknak való megfelelését is.
 • Amennyiben a Megbízó magyar nyelvű könyvvezetést nem végez, úgy a Megbízó felelős egy hatósági ellenőrzés esetén az ellenőr által meghatározott határidőre a könyvvezetés magyar fordításáról gondoskodni. Ennek minősége, pontossága nem a Mazars felelőssége.
 • A (főkönyvi és analitikus szintű) számviteli adatok pontosságáért, teljességéért és a hiteles dokumentumokkal való alátámaszthatóságáért
 • Ezen felelősség magában foglalja a Megbízó székhelye szerinti Számviteli Szolgáltató Központ(ok) (SSC) megfelelésének biztosítását a vonatkozó jogszabályoknak, a számviteli nyilvántartások, dokumentáltságának és a számviteli információk megtartási kötelezettségére vonatkozóan, és ennek megfelelően olyan számviteli nyilvántartások vezetését és pénzügyi információk készítését, amely lehetővé teszik a beszámoló valós bemutatását, valamint megfelelő belső ellenőrzési tevékenységek működtetését, beleértve a visszaéléseket megelőző és feltáró és kontrollokat.
 • Minden jogszabály és egyéb hatósági előírás betartásáért. Ennek érdekében a Megbízó kijelenti, hogy a belső szabályzatok oly módon kerültek kialakításra és bevezetésre, beleértve a megosztott szolgáltató központ (“Shared Service Center”) által készített információkat, hogy biztosítsa a magyar jogszabályoknak és egyéb előírásoknak való megfelelést, különösen a könyvelés, a számviteli zárás, a dokumentálás, a számviteli adatok megőrzése és a pénzügyi kimutatások jóváhagyása terén.
 • A Megbízó menedzsmentjének felelőssége és feladata annak biztosítása, hogy a Szolgáltató Központ korlátozás nélkül és ésszerű időben hozzáférést biztosítson minden a Mazars által kért releváns dokumentum, számviteli nyilvántartás, előrejelzés és jogi dokumentációhoz, illetve amelyet a Mazars szükségesnek lát feladatai elvégzéséhez

 2.2. A Mazars Innovációs üzletágának szolgáltatásai során a Megbízó elfogadja, hogy a Megbízó által megrendelt és az egyedi szerződésben meghatározott szolgáltatásokon kívüli szolgáltatások elvégzése árajánlat igénylés és elfogadás útján valósul meg a Felek között. Mazars ajánlatát Megbízó ajánlatkérése, és/vagy a Megbízó által átadott specifikáció, illetve amennyiben szükséges, ezt pontosító üzleti konzultáció alapján adja meg. A konzultáció ráfordítását a Felek elszámolják egymás között abban az esetben is, amennyiben végül a szolgáltatás nem kerül megrendelésre. Az ajánlat elkészítése térítésmentes Mazars részéről. Ilyen külön ajánlat és annak elfogadása esetén nyújt csak a Mazars különösen, de nem kizárólagosan hibajavítást, támogatást vagy bármilyen egyéb az alap ajánlatban nem szereplő külön tevékenységet a szolgáltatáshoz.

 2.3. Megbízó elfogadja, hogy az Innovációs üzletág egyes szolgáltatásainak igénybevétele esetén, annak használatához implementáció vagy paraméterezés szükséges lehet, illetve szükséges lehet még külső licenszek megvásárlása is, melyet a szolgáltatás díja magában foglal. Az implementáció vagy paraméterezés során Megbízó együttműködik, és az ő oldalán lévő esetleges fejlesztési, paraméterezési lépéseket a Mazars kérésének megfelelően, időben megteszi. Az esetlegesen, a szolgáltatáshoz a Mazars által megvásárolt licenszeket pedig a jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén visszaszolgáltatja, illetve azokat többé nem használja, mivel az a Mazars tulajdonát képezi. A Megbízó kötelessége továbbá, hogy csak jogtiszta, vírusmentes és megfelelő környezetet biztosítson a szolgáltatás nyújtása során. Ezen követelmény be nem tartásából eredő következményekért, meghibásodásokért és minden ebből eredő kárért kizárólag a Megbízó felel.

 2.4. Megbízó elfogadja, hogy az Innovációs üzletág egyes szolgáltatásainak igénybevétele esetén a Megbízó külön kérésére a szolgáltatásokhoz a Mazars oktatást biztosít a felhasználóknak, azonban ezt külön megállapodás és díjazás ellenében végzi. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a szolgáltatás nyújtása során a Mazars birtokába jutott adatokat, anonimizáltan és a titoktartásra vonatkozó szabályok betartása mellett, a Mazars statisztikák, fejlesztések készítése céljából felhasználja.

3. A Megbízó és a Mazars felelőssége

 3.1. A Megbízó felelőssége

A Megbízó együttműködik a Mazars-ral a Szolgáltatások Mazars által történő nyújtása során. Ennek körében Megbízó a Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben biztosítja - többek között - a szükséges létesítményeihez, dokumentációhoz és a megfelelő személyek adataihoz, információihoz, elektronikus rendszereihez való hozzáférést. A Megbízó lehetővé teszi azon munkatársaival való kapcsolatot a Mazars számára szükséges időpontban, akik közreműködése a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges.

A Megbízó felel az alkalmazottai, valamint a megbízottjai munkájáért, a Megbízó által vagy nevében a Mazars rendelkezésére bocsátott adatok időszerűségéért, pontosságáért és teljességéért (beleértve a pénzügyi adatokat és kimutatásokat), a megbízás tárgyának meghatározásáért, valamint a szerződésszerűen teljesített Szolgáltatások részeként adott tanácsok gyakorlati alkalmazásáért.

A Megbízó vagy a Megbízó által kijelölt más személyek által biztosított vagy nyilvánosan elérhető információt és adatot a Mazars a Szolgáltatások nyújtása során ellenőrzés nélkül használhatja, és feltételezi azok megfelelőségét. Amennyiben a Megbízó a Szolgáltatások nyújtása során bármikor okkal feltételezi, hogy a Mazars nem rendelkezik minden releváns adattal, információval és/vagy dokumentummal, vagy a Mazars rendelkezésére bocsátott adatok, információk és/vagy dokumentumok nem felelnek meg a valóságnak, akkor erről a Megbízó haladéktalanul tájékoztatja a Mazars-t. A Szerződés Mazars általi teljesítése a Megbízó jelen kötelezettségeinek kellő időben történő teljesítésétől, valamint az Megbízó Szolgáltatásokkal kapcsolatos döntéseinek kellő időben történő meghozatalától és jóváhagyásától függ. A Mazars jogosult az Megbízó döntéseire és engedélyeire hagyatkozni. A Megbízó elfogadja, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges összes adatot, információt és dokumentumot közvetlenül a Mazars Szolgáltatásokat nyújtó munkatársai részére kell átadnia, abban az esetben is, ha az ilyen adatok, információk és dokumentumok a Mazars más munkatársai részére egy másik megbízás keretében már átadásra kerültek.

Kizárólag a Megbízó felel az alábbiakért: (A) minden vezetői döntés meghozatala és minden vezetői funkció ellátása; (B) egy vagy több, megfelelő képességekkel, tudással és/vagy tapasztalattal rendelkező személy kijelölése a Szolgáltatások felügyeletére, lehetőleg a felsővezetők közül; (C) a Szolgáltatások megfelelőségének és eredményeinek értékelése; (D) a Szolgáltatások eredményeinek felhasználásából eredő felelősség viselése; és (E) a belső kontrollok kialakítása és karbantartása, ideértve - többek között - a folyamatos tevékenységek nyomon követését.

A Megbízó elfogadja, hogy a Szolgáltatások alkalmazásával kapcsolatban meghozott döntésekért, illetőleg a Szolgáltatások alapján tett további lépésekért kizárólagosan felelős.

Az Outsourcing Szolgáltatások esetében az alábbi felelőséggel egészülnek ki a fent leírtak:

 • A Megbízó tudomásul veszi, hogy kötelessége (észszerű idővel a teljesítési határidő előtt) tájékoztatni a Mazars-t minden olyan tényekről, amely érintheti a könyvelési és adózási folyamatokat, valamint az éves beszámolót.
 • A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége és kötelezettsége a Megbízót terheli.
 • A Megbízó felelős az olyan belső kontrollért, amelynek kialakítását a vezetőség szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes pénzügyi kimutatás elkészítése;
 • A Megbízó felelős azért, hogy biztosítsa a hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek a számviteli-, adózási és pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, illetve melyeket a Mazars kérhet továbbá korlátlan hozzáférést tesz lehetővé a Szolgáltató számára azokhoz a személyekhez, akiktől a Mazars megítélése szerint szükséges, hogy az adatot, információt és dokumentumokat kapjon.
 • A Megbízó felelős a számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott feltételezések észszerűségéért és a becslések megfelelő kimutatásáért.
 • A Megbízó teljeskörűen tájékoztatta a Mazars-t a lényeges tartozásairól vagy követeléseiről, amelyek jelentősen befolyásolhatnák a Megbízó pénzügyi helyzetét.
 • Abban az esetben, ha a Megbízó által biztosított szoftverben történik a vevőszámlák kiállítása (akár a Megbízó, akár a Mazars által), a Megbízó felelős a szoftver és a Nemzeti Adó és Vámhivatal közötti elektronikus kapcsolat megbízhatóságáért, pontosságáért és időszerűségéért.
 • Abban az esetben, ha a Mazars csak éves beszámolókészítési szolgáltatást nyújt, úgy a Megbízó elismeri felelősségét arra vonatkozóan, hogy teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősíti, hogy legjobb tudomása szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Megbízó rendben elkészített és beadott.
 • Amennyiben Mazars nem teljeskörű könyvelési és adózási feladatokat lát el, úgy azon feladatok negatív hatásaiért, amelyek nem tartoznak feladatkörébe, a Mazars felelősséget nem vállal.
 • A Megbízó teljeskörűen tájékoztatta a Mazars-t a Megbízót érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információról, amelyről tudomása van: 1) vezetés, 2) a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, 3) mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
 • A Megbízó kijelenti, hogy közölte a Mazars-ral a gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomása van.  Kijelenti, hogy a számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Megbízó kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.
 • A Megbízó felelős továbbá az alábbiakért:
  • üzleti tevékenység és ügyek irányítása, vezetése és működtetése;
  • Mazars tanácsainak vagy ajánlásainak, vagy az általa nyújtott Szolgáltatások egyéb eredményeinek felhasználására vonatkozó döntések, annak megválasztása, hogy milyen mértékben kívánnak támaszkodni a Mazars tanácsaira vagy ajánlásaira vagy a nyújtott Szolgáltatások egyéb eredményeire, illetve a tanácsok vagy ajánlások vagy a nyújtott Szolgáltatások egyéb eredményeinek bevezetése;
  • a Szolgáltatásokat, a Szolgáltatások bármely eredménye, a Megbízó érdekeit vagy a Megbízó ügyeit érintő döntések meghozatala;
  • a Szolgáltatásokhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó, a Megbízó által megvalósítandó előnyök létrehozása, elérése vagy realizálása.
 • A Szolgáltatások nyújtása során a Mazars a Megbízótól, vagy annak képviselőitől vagy egyéb forrásokból kaphat információkat. Mazars a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben mentesül bármely a Megbízót érintő olyan veszteségből vagy kárból fakadó felelősség alól, amely csalás, megtévesztés, a Szolgáltatások szempontjából jelentős vagy releváns vagy a kért információk visszatartásának vagy az ilyen információkra vonatkozó bármely mulasztásnak a következménye, függetlenül attól, hogy a Megbízó vagy egyéb információforrások részéről merült fel, kivéve, ha az ilyen csalás, megtévesztés, visszatartás vagy mulasztás minden további vizsgálat nélkül egyértelmű a  Mazars számára.
 • A Megbízó megerősíti, hogy a COVID-19 világjárvány gazdasági hatásait a menedzsment – a pénzügyi kimutatások dátumáig bekövetkezett és megismert fejlemények és kormányzati intézkedések alapján – a tőle telhető legóvatosabb becsléssel mérte fel és értékelte, és ezen értékelése alapján arra a következtetésre jutott, hogy mindezek  nem gyakorolnak olyan jelentős vagy számottevő negatív hatást a Megbízó, és a csoport rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Megbízó, illetve csoport ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Megbízónak, és a csoportnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a beszámoló elkészítése időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.
 • A Megbízó megerősíti, hogy az orosz-ukrán háborús konfliktus és annak gazdasági hatásai nem érintik hátrányosan a Megbízó tevékenységét, és a vállalkozás folytatása elve érvényesül a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozóan is.

Az Innovációs üzletág által nyújtott szolgáltatások során kiegészülnek az alapvető felelősségi kérdések az alábbiak szerint:

 • Amennyiben a szolgáltatást biztosító szervert támadás éri a Mazars hálózatán kívülről, akkor a szerver elérését bizonyos hálózatok, ill. irányok felől Mazars korlátozhatja annak érdekében, hogy a támadás megszűnjön, várhatóan megszűnjön, illetve ismételt támadásnak elejét vegye, valamint megvédje saját hálózatát, illetve a támadott szervert. Az ilyen korlátozásokat Megbízónak tűrnie kell, továbbá ennek elhárításához szükséges segítséget meg kell adnia Mazars részére. A korlátozás lehet portok, irányok, protokollok, címek szerinti, részleges és teljes. A Mazars diszkrecionálisan dönt a kérdésben, amint lehetséges értesíti Megbízót, illetve egyeztet vele az intézkedésekről. Az értesítés e-mailben, telefonon, vagy más alkalmas módon történik. Megbízó köteles minden elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a fent említett támadásokat kivédje, megakadályozza, ezek ellen a megfelelő módon védje magát.
 • Megbízó felelősséggel tartozik azokért a károkért, továbbá köteles mentesíteni a Mazars-t harmadik személyek olyan igényei alól, melyek abból származnak, hogy a Megbízó megszegte a jelen ÁSZF vagy az egyedi megállapodás rendelkezéseit. Megbízó felelős a fentiekben meghatározottak szerint bekövetkezett károkért, illetve felmerült igényekért különösen, de nem kizárólag, ha a szolgáltatásokat engedély nélkül használta, vagy azokhoz másnak hozzáférést adott vagy, ha a károkozó magatartása szándékos volt és/vagy az emberi élet, testi épség vagy egészség megkárosításával járt.
 • A Megbízó vállalja, hogy minden esetben betartja a Mazars informatikai biztonságra vonatkozó előírásait, különösen, de nem kizárólagosan a jelszókövetelményekre, jelszavak biztonságos tárolására. Amennyiben a Mazars egy szolgáltatásnál megköveteli a két faktoros azonosítás használatát, úgy annak használatát Megbízó nem tagadhatja meg. Ezen felül, a Megbízó oldalára delegált hozzáférések megadásánál vállalja, hogy megszünteti azokat, ha már nem használja azt. A fent leírtak be nem tartása esetén a kockázatokért Mazars nem vállal semmilyen felelőséget.

 3.2. A Mazars felelőssége

A Mazars által a Megbízási Szerződésben foglaltak teljesítés során kialakított szakmai vélemények, tanácsok, javaslatok, nézőpontok nem kötelező érvényűek az adóhatóságokra vagy más állami szervekre, illetve a bíróságokra nézve, így nem garantálható, hogy az adóhatóságok vagy más állami szervek, illetve a bíróságok véleménye megegyezik a Mazars tanácsaival, javaslataival, nézőpontjaival vagy véleményével. A Mazars által nyújtott Szolgáltatások azok nyújtásának időpontjában ismert és hatályos törvényeken, jogszabályokon, esetjogon, határozatokon, valamint más előírásokon alapulnak. Az ezt követően bekövetkező változások folytán (amelyekről a Mazars nem köteles értesíteni a Megbízót) lehetséges, hogy a későbbiekben a Mazars által kialakított szakmai vélemények, korábban a Megbízási Szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítése már nem áll összhangban a hatályos szabályozási környezettel, hatósági jogértelmezéssel vagy esetjoggal. A Mazars felelőssége nem terjed ki ez ebből eredő esetleges károkra.

Megbízási Szerződésben foglaltak teljesítése során, amennyiben az bármilyen szakmai vélemény-, javaslat vagy tanácsadásra szól, a Mazars által az adott bármely szakmai vélemény, javaslat, vagy tanács nem tekinthető olyan nyilatkozatnak, mely jövőbeni események vagy körülmények bekövetkezésének valószínűségének meghatározására vonatkozna.

A Szolgáltatások részét képező bármilyen és bármely üzletág vonatkozásában a tanácsadás során a Mazars szóbeli konzultáció keretében előzetes szakmai véleményét megoszthatja, illetve a Megbízónak bemutathatja az általa alkalmazott gyakorlati folyamatokat és a tanácsokról szóló tervezeteket. A Mazars köteles megjelölni a Megbízó részére küldött anyagon, ha az tervezetnek minősül. Amennyiben a Mazars a tervezeteket, illetve szóbeli tanácsokat a Szerződés alapján írásban véglegesíti és adja át a Megbízó részére, akkor ezek az írásos dokumentumok hatályon kívül helyeznek minden korábbi tervezetet, illetve szóbeli tanácsadást. A Mazars nem tehető felelőssé azért, ha a Megbízó vagy más személyek az említett tervezetekre, illetve szóbeli tanácsokra hagyatkoznak, vagy azok alapján járnak el. A Mazars nem vonható felelősségre a szóban, illetve írásbeli tervezet formájában nyújtott tanácsadásért, függetlenül attól, hogy a tervezetet a Mazars fejléces papírjára nyomtatták-e, vagy sem, valamint attól, hogy a Mazars kibocsát-e számlát, a Megbízó pedig fizet-e.

Amennyiben az adóhatóság vagy valamely más állami hatóság eljárást indít, függetlenül attól, hogy ez kapcsolódik-e a nyújtott Szolgáltatásokhoz, a Megbízó elfogadja, hogy a Mazars által az eljárás során nyújtott közreműködés nem képezi a Szolgáltatások részét, kivéve, ha erről a Megbízási Szerződés másként rendelkezik.

A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Mazars korábbi bármilyen tanácsadásait érintő bármilyen hatósági eljárás esetén annak megindulásáról, illetve az érintettség tényről a tudomására jutásától számított 3 (három) munkanapon belül értesíti a Mazars-t, annak érdekében, hogy az eljárással felmerült esetleges károk és kötelezések elkerülhetők, vagy csökkenthetőek legyenek. Ezen tájékoztatási, együttműködési, valamint kárenyhítési kötelezettségének megszegéséből eredő káráért a Megbízó maga felel.

Az Outsourcing Szolgáltatások esetében a Mazars felelőssége az alábbiakra korlátozódik:

 • Minden esetben mentesül a Mazars a Megbízási szerződés esetleges megszegéséből eredő felelősség alól, ha magatartása nem volt felróható. Magatartása nem felróható akkor, ha a Szolgáltatásokra vonatkozóan a jogszabályokat, a kiadott vagy ismert szakmai szabályokat, vagy a vonatkozó (esettől függően) nemzeti vagy nemzetközi standardokat , vagy egyéb elfogadott vagy a gyakorlatban általánosan alkalmazott módszertant minden lényeges tekintetben követi illetve betartja illetve amennyiben valamely Szolgáltatásra az előzőek szerinti szakmai szabályok, standardok vagy egyéb módszertan nem vonatkozik, abban az esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.
 • Annak meghatározásánál, hogy mik az alkalmazandó szakmai szabályok, standardok, vagy egyéb módszertan, mindig figyelembe kell venni az adott Szolgáltatás jellegét, mértékét és annak jogosultját is.
 • A Mazars felelőssége bármilyen módon és bármilyen alapon merül fel, minden a Megbízó által a Szolgáltatásokkal kapcsolatban elszenvedett kárért bárhogyan is történt a veszteség vagy a kár okozása, beleértve a gondatlanságot, de nem a csalást vagy egyéb szándékos kötelességmulasztást, a Megbízási szerződésben meghatározott összegre megadott értékre korlátozódik.
 • A Mazars felelőssége az általa a szerződés szerint előre látható veszteség vagy kár akkora részére korlátozódik, amely a Megbízó, valamint bármely más a Megbízó felé ugyanazon veszteség vagy kár vonatkozásában felelősséggel tartozó fél (amennyiben ez nem megállapítható, akkor közrehatásának) arányát számításba véve méltányos és észszerű. A Mazars felelőssége tehát minden esetben megosztott és semmi esetre sem egyetemleges semmilyen Más felelős féllel.

Megbízó a Szolgáltatásokból eredendően vagy azokkal kapcsolatban elszenvedett veszteségre vagy kárra vonatkozóan kizárólag a Mazars-nak nyújthat be követelést.

Az Innovációs üzletág által nyújtott szolgáltatások során kiegészülnek az alapvető felelősségi kérdések az alábbiak szerint:

 • A Mazars a szerződésszerű teljesítésért vállal felelősséget, az általa teljesített szolgáltatásokért szavatosságot vállal, de azt nem garantálja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások eredményeként a Megbízó üzleti előnyhöz, extra bevételhez jut, vagy eredményessége jelentős mértékben javul.
 • Mazars 90% -os éves szintű rendelkezésre állást garantál az Innováció üzletág szolgáltatásai nyújtása során. Nem tekintendő rendelkezésre állás kiesésnek, a rendszer belső működésében keletkezett esetleges szoftver hibák. Évente két alkalommal, karbantartási célú, előre bejelentett üzemszünet megengedett a szolgáltatásban.
 • A Mazars nem vállal felelősséget a szolgáltatások során keletkező adatvesztésért, sérülésért, profitvesztésért vagy bármilyen üzleti kárért, beleértve a jó hírnevet is, még abban az esetben sem, ha ilyen károk lehetőségéről tájékoztatták, kivéve (minden típusú kár vonatkozásában), ha a kárt szándékos, vagy gondatlan magatartása okozta. A Mazars minden tőle elvárható erőfeszítést megtesz a Megbízó adatainak kritikus helyzetben történő megmentésére vagy visszaállítására.
 • A Mazars nem felel a szolgáltatás szakszerűtlen és/vagy nem rendeltetésszerű igénybevételéből adódó közvetlen és/vagy a közvetett, Megbízónál felmerült károkért és következményi károkért (beleértve a Megbízó vagy bármely más harmadik személy vagyonában beállt értékcsökkenést, e személyekkel kapcsolatban felmerült elmaradt vagyoni előnyt, valamint a vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket). Nem felel továbbá az olyan károkért, amelyek bekövetkezése a Mazars-nak nem felróható és/vagy amelyek Mazars magatartásával okozati összefüggésben nem állnak, függetlenül attól, hogy a Mazars-t korábban tájékoztatták ilyen káresemény lehetőségéről, valamint azokért a károkért, amelyek azért keletkeztek, mert a Megbízó elmulasztotta teljesíteni kötelezettségeit.
 • A szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy, egészséget megkárosító eseteket kivéve, a Mazars-ral szemben a Megbízó által érvényesíthető kártérítési igény mértéke bármely a jelen ÁSZF vagy az egyedi megállapodásban foglaltak megszegése esetén a Megbízó által a Mazars részére az egyedi megállapodásban rögzített, a károkozással érintett év során fizetendő díj 80 %-a erejéig korlátozott. Ez a felelősségkorlátozás érvényes a Mazars alkalmazottai, közreműködői és/vagy alvállalkozói által a nekik felróható módon okozott károkért való felelősségre is.
 • A Mazars Innovációs szolgáltatásai során, főszabály szerint, a szolgáltatás alapját képező rendszerek a Mazars informatikai környezetében kerülnek lefejlesztésre, valósulnak meg és történik futtatásuk. Amennyiben Megbízó ettől el kíván térni, arról a Feleknek külön kell megállapodniuk. Amennyiben a szolgáltatást biztosító informatikai környezetet nem a Mazars, hanem a Megbízó vagy az ő egyik beszállítója biztosítja, a Mazars nem vállal felelősséget sem az abban keletkező meghibásodásokért, sem az abból eredő kárért.  Továbbá, ezen esetben a szolgáltatás nem tartalmazza ezen idegen környezet gondozását, hibaelhárítását, az azzal kapcsolatos bővítéseket, fejlesztéseket. A szolgáltatás megfelelő működéséhez szükséges környezet és erőforrások biztosításáról ez esetben Megbízónak vagy beszállítójának kell gondoskodnia, azzal, hogy Mazars vállalja, hogy ebben az esetben együttműködik a Megbízóval vagy azon beszállítójával, tanácsadójával, aki a szolgáltatás megfelelő működéséhez szükséges infrastruktúrát vagy ahhoz kapcsolódó más IT szolgáltatást nyújtja.
 • Megbízó elfogadja, hogy a szolgáltatások során sem a fogadott alapadatok, sem az azokból előállított elektronikus dokumentumok adatainak, tartalmának helyességéért, sem pedig az előállított elektronikus dokumentumok, illetve fogadott alapadatok alapjául szolgáló követelések teljesítéséért vagy ezekkel esetlegesen összefüggésben álló igényekért a Mazars nem felelős.

4. A számlák kifizetése

A Mazars által kiállított számlák a lejáratkor (fizetési határidő) válnak esedékessé, és ugyanekkor fizetendők ki a Megbízó által. A fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 10. naptári nap, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg. Azon számlák esetében, amelyek kifizetése a számla kiállításának napjától számított 30 (harminc) napon belül nem történik meg, a Mazars fenntartja a jogot, hogy törvényben meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt érvényesítsen.

Egyéb jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek korlátozása nélkül a Mazars jogosult a Szolgáltatások nyújtását részben vagy egészben felfüggeszteni, illetve beszüntetni, amennyiben a számla kifizetése a számla fizetési határidejének lejártától számított 30 (harminc) napon belül nem történik meg. A Szolgáltatásokra, illetve az azok kapcsán kivetett minden adóért, így a forrásadóért, valamint minden más hasonló adóért (leszámítva a Mazars jövedelemadóit, vagyonadóit és a Szolgáltatás után törvényben meghatározott módon áthárított ÁFÁ-t), illetékért, eljárási díjért a Megbízó felel.

5. A Szerződés megszüntetése

A jelen Szerződést bármelyik fél bármikor, indokolás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási határidővel írásban felmondhatja, mely felmondás a jelen szerződés mellékletét képező Megbízási szerződés felmondását is jelenti.

A Mazars a jelen Szerződést azonnali hatállyal a Megbízó részére megküldött írásos felmondás útján felmondhatja,

 • ha a Mazars megállapítja, hogy
  • valamely állami, felügyeleti vagy szakmai szerv, illetve egy jogalkotói hatalommal felruházott szervezet olyan új törvényt, egyéb jogszabályt, szabályozást, értelmezést vagy döntést ad ki, vagy meglévő szabályt úgy módosít, amelynek hatására a Szerződés bármely elemének Mazars általi teljesítése jogtalannak, törvénytelennek vagy a függetlenségi, illetve szakmai szabályok megsértésének minősülne, illetve
  • a körülmények oly módon változnak meg (ideértve többek között a Megbízó, illetve annak bármely fiókvállalata tulajdonosi szerkezetében bekövetkező változásokat), hogy a Szerződés bármely elemének Mazars általi teljesítése jogtalannak, törvénytelennek vagy a függetlenségi, illetve szakmai szabályok megsértésének minősülhet.
 • a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén.

A Szerződés megszűnésekor a Megbízó a Mazars-t a Megbízási Szerződésben foglaltak szerint a megszűnés hatályba lépésének napjáig teljesített Szolgáltatásokért részesíti díjfizetésben, valamint megtéríti az addig felmerült költségeket. 

6. A Mazars eszközeinek, illetve anyagainak tulajdonviszonyai

Megbízó által a Szolgáltatások nyújtása céljából átadott anyagokban foglalt szellemi termékek a Megbízó tulajdonában maradnak.

Amennyiben jelen Szerződés teljesítése során Mazars saját tulajdonát képező (akár tárgyi, akár immateriális) eszközt használ fel vagy hoz létre, ilyen jellegű anyag, dokumentum, termék, beleértve a munkalapokat is, a Mazars tulajdonában és birtokában marad. A Mazars olyan terjedelmű, nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Szolgáltatás keretében létrehozott és átadott dokumentumok, illetve egyéb anyagok felett a Megbízónak, amilyen mértékű felhasználást a Szerződés célja indokolttá tesz.

A Mazars szakmai tudásának, koncepcióinak, know-how-jainak, módszereinek, eljárásainak, folyamatainak és képességeinek, valamint ezek változtatásainak az üzletmenet során történő használatára és közzétételére irányuló jogok (ideértve korlátozás nélkül a szerzői jogok, valamint az egyéb, szellemi tulajdonra vonatkozó jogok) a Mazars-t illetik meg, a Megbízó pedig nem igényelheti ezen jogok átruházását, vagy korlátozását.

A Megbízó elismeri, hogy a Mazars a Szolgáltatások nyújtása kapcsán olyan általános tapasztalatokra, képességekre, tudásra, illetve ötletekre tehet szert, amelyekről az alkalmazottai későbbiekben is tudomással bírnak majd. A Megbízó elismeri és elfogadja, hogy a Mazars az ilyen tapasztalatokat, képességeket, tudást, illetve ötleteket felhasználhatja és közzéteheti, anélkül azonban, hogy a Megbízó kilétére a közzététel alapján megállapítható lenne.

A Mazars által alkalmazott - a Mazars által a jelen Szerződés során felhasznált vagy megalkotott - technológiához kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat és vagyoni értékű jogokat a Mazars birtokolja (kivéve azokat az anyagokat, amelyeket a Megbízó adott át a Mazars részére, és amelyek kapcsán a Megbízó, illetve egy harmadik fél birtokolja a szellemi tulajdonjogokat).

A Mazars által alkalmazott technológia minden olyan know-how-t, szoftvert, rendszerinterfészt, sablont, módszert, elképzelést, koncepciót, technikát, eszközt, folyamatot és technológiát magában foglal (web-alapú technológiákat és algoritmusokat is ideértve), amelyeket a Mazars Csoport valamely tagja birtokol, lízingel, illetve fejlesztett ki, és amelyet a Mazars a Szolgáltatások nyújtása, illetve egyéb kötelezettségeinek teljesítése során felhasznál.

Az Outsourcing Szolgáltatások esetében, annak bármely eredményét a Megbízó részére bármely formában vagy adathordozón azon az alapon adja át a Mazars, hogy az kizárólag a Megbízó javára és tájékoztatására szolgál, és hogy az a jogszabály vagy az illetékes szabályozó hatóság által előírt eseteket kivéve (amelyekről, ha azt jogszabály nem tiltja Megbízó előzetesen tájékoztatni köteles a Mazars-t) a Mazars előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem másolható, hivatkozható, tárható fel vagy adható ki harmadik személyek részére sem egészében (a Megbízó belső céljait kivéve), sem részlegesen; ilyen hozzájárulást a Mazars adott esetben feltételek elfogadásához kötheti. Megbízónak jogában áll a Szolgáltatások bármely eredményének egészében vagy részlegesen történő feltárása jogi és más szakmai tanácsadójuk részére abból a célból, hogy a Szolgáltatásokra vonatkozólag tanácsot kérjenek, feltéve, hogy ennek során tájékoztatják őket arról, hogy:

 • az általuk történő feltárás vagy kiadás (saját belső céljaikat kivéve) előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül nem megengedett, és
 • a Mazars a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben nem vállal feléjük felelősséget a Szolgáltatásokkal kapcsolatban

Az Innovációs üzletág által nyújtott szolgáltatások esetében a szolgáltatások nyújtása során a Mazars által használt valamennyi szoftver, programkód, vagy bármilyen informatikai elgondolás, fejlesztés, terv a Mazars kizárólagos tulajdonát képezi. Megbízó azt semmiképp nem másolhatja le, nem használhatja az egyedi szerződésben meghatározottaktól eltérő módon, illetve nem értékesítheti, terjesztheti azt. Megbízó elfogadja azt is, hogy amennyiben az a szolgáltatáshoz szükséges, úgy a Mazars a Megbízót felhasználóként nyilván tartja a szolgáltatásai felhasználhatósága és igénybe vehetősége érdekében. Ezekhez a felhasználókhoz a Mazars különböző jogosultságokat biztosíthat azzal, hogy a jogosultságok típusáról és módosításukról a Mazars-nak van joga kizárólag dönteni, mint ahogy jelszókezelést is csak a Mazars biztosíthat.

7. A kártérítési felelősség korlátozása

A Mazars, és a Mazars Csoport bármely más tagja, valamint azok alkalmazottai kizárólag a Megbízó által a Mazars részére a számlán feltüntetett határidőn belül a Szolgáltatások azon elemére vonatkozóan kifizetett díjak kétszeres összegéig tehetők felelőssé a Szerződéshez, illetve a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó kárigényekért, kötelezettségekért, veszteségekért, károkért, költségekért és kiadásokért ("Kárigények"), amelyhez kapcsolódóan a káreset történt. Fizetési mulasztás vagy késedelmes fizetés esetében a kárigények nem haladhatják meg a Szolgáltatások azon elemére kifizetett vagy fizetendő díjak 50%-át, melyhez kapcsolódóan a káreset történt. Kivételt képez az az eset, amennyiben jogerős bírósági ítélet megállapítja, hogy a Kárigények elsősorban a Mazars, a Mazars Csoport valamely más tagja, illetve azok alkalmazottainak szándékos cselekményéből, vagy mulasztásából származnak. A Mazars Csoport tagjai, illetve azok alkalmazottai semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé semmilyen, a jelen Szerződéshez, illetve a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a működést, a bevételeket, a hasznot, a szerződéseket, az adatokat vagy a goodwillt érintő veszteségekért (függetlenül attól, hogy közvetlen Kárigényeknek minősülnek-e), és semmilyen származékos, különleges, közvetett, véletlen, elrettentő vagy megtorló jellegű kártérítésért, kárért, illetve kiadásért.

Ha az 1.3. pontban megjelölt, a Mazars Csoport tagjaira és az Alvállalkozókra érvényes felelősség-kizárás bármilyen okból érvényét veszti, akkor a jelen 7. pontban foglalt felelősségkorlátozás a Mazars Csoport tagjaira és az Alvállalkozókra érvényes marad.

8. Vis maior

Egyik fél sem tehető felelőssé olyan teljesítési késedelemért vagy mulasztásért, amely az adott fél hatókörén kívül álló körülmények vagy okok miatt következett be, ideértve korlátozás nélkül a következőket: a másik fél eljárása vagy mulasztása, a másik féltől elvárható együttműködés hiánya (ideértve korlátozás nélkül az irányítása alatt álló cégeket és személyeket, illetve azok vezetőit, igazgatóit, alkalmazottjait és megbízottjait), tűzesetek és egyéb katasztrófák, természeti csapások, járványok, sztrájkok vagy munkaügyi viták, háborúk vagy egyéb erőszakos cselekmények, valamint bármilyen állami szerv vagy hatóság által kiadott jogszabályok, rendeletek vagy előírások.

9. Titoktartás

Amennyiben a jelen Szerződés kapcsán a Mazars valamilyen adóbevallásban szereplő információhoz, üzleti titokhoz, illetve a Megbízót érintő egyéb, védett információhoz is hozzájut, amely vagy az információt átadó fél megjelölése alapján, vagy természetéből fakadóan egyértelműen bizalmasnak minősül ("Bizalmas Információ"), a Mazars a Megbízó beleegyezése nélkül nem szolgáltat ki semmilyen Bizalmas Információt harmadik fél részére. A Megbízó azonban engedélyezi a Bizalmas Információk átadását (i) a Mazars Csoport tagjai (beleértve azok partnereit, vezetőit és alkalmazottjait), valamint az Alvállalkozók részére (ii) jogtanácsosok, könyvvizsgálók illetve biztosítók részére, vagy amennyiben törvény, szabályozás, bírósági vagy hatósági eljárás előírja, vagy az érvényben lévő szakmai standardok szerint, vagy lehetséges peres ügyek kapcsán; vagy (iii) amennyiben (A) a Bizalmas Információk más úton nyilvánosan hozzáférhetővé váltak (ideértve korlátozás nélkül az állami szervek részére benyújtott és a nyilvánosság elé tárt információkat) anélkül, hogy azokat a Mazars tette volna közzé, a jelen titoktartási kötelezettségének megszegésével, (B) a Bizalmas Információkhoz a Mazars nem bizalmas úton jut hozzá olyan forrásból, feltéve, hogy a Mazars nem bír tudomással arról, hogy, hogy ezen információk Mazars általi megismerése tiltott lenne, (C) a Bizalmas Információk a Mazars számára a Megbízótól történő átvételt megelőzően már ismeretesek voltak, anélkül, hogy velük kapcsolatban titoktartási kötelezettség merülne fel, illetve (D) a Bizalmas Információkhoz a Mazars a Megbízó által a Mazars részére történő átadástól függetlenül jut hozzá.

A Megbízó a Mazars kifejezett írásos beleegyezése nélkül nem adja át harmadik fél részére a Mazars által a jelen Szerződés alapján átadott tanácsokat, véleményeket, jelentéseket és egyéb anyagokat, kivéve, ha (i) vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy alkalmazandó hatósági döntés vagy rendelkezés ezt előírja vagy az a Megbízó jogainak, illetve méltányos érdekeinek védelme érdekében feltétlenül szükséges, (ii) a Megbízó vagy annak leányvállalatai részvényeit az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága tartja nyilván, és a Mazars Csoport valamely tagja a Megbízó, vagy valamely leányvállalatának könyvvizsgálója, mely esetben a Mazars jelen Szerződés alapján átadott tanácsainak, véleményeinek, jelentéseinek és egyéb anyagainak átadása nincs korlátozva, illetve (iii) az Egyesült Államok társasági adótörvénye, valamint az Egyesült Államok adóhivatalának adómenedékekre vonatkozó idevágó útmutatása (vagy hasonló jogszabály, illetve más adóhivatal hasonló útmutatása) alkalmazandó, mely esetben a Mazars jelen Szerződés alapján átadott tanácsainak, véleményeinek, jelentéseinek és egyéb anyagainak átadása nincs korlátozva. A Megbízó a Mazars tanácsait, véleményeit, jelentéseit és egyéb anyagait kizárólag a Megbízási Szerződésben foglalt célokra használhatja fel; ez kiváltképp vonatkozik arra, hogy a Megbízó a Mazars előzetes írásos beleegyezése nélkül nem használhatja fel a Mazars semmilyen tanácsát, véleményét, jelentését vagy egyéb anyagát harmadik fél üzleti döntéseinek meghozatalához, illetve reklámcélokra. A Szolgáltatások kizárólag a Megbízó érdekeit hivatottak szolgálni. A tanácsok, szakmai vélemények és egyéb anyagok bárki által történő puszta átvétele nem tekinthető úgy, hogy gondossági kötelmet, szakmai kapcsolatot, illetve jelenlegi vagy jövőbeni kötelezettséget hozna létre e személyek és a Mazars között. Következésképpen, ha a tanácsok, vélemények, jelentések és egyéb anyagok (illetve a belőlük származó információk) a fenti kitételek mellett mások részére is átadásra kerülnek, akkor ehhez kapcsolódóan a Mazars nem vállal sem gondossági kötelmet, vagy bármilyen kötelezettséget sem feléjük, sem bármilyen más személy felé, aki az említett anyagokat a későbbiekben átveszi.

A Megbízó elismeri és elfogadja továbbá, hogy a jelen megbízás teljesítése során a Mazars tudomására jutott bármilyen ilyen jellegű információt a Mazars az őt, mint esetlegesen a Megbízó független könyvvizsgálóját terhelő szakmai kötelezettségek teljesítése során felhasználhatja.

10. A Szerződés fennmaradása és értelmezése, valamint kedvezményezettnek minősülő harmadik felek

A Szerződés azon rendelkezései, amelyek hatálya a Szerződésben foglaltak értelmében, vagy a rendelkezések jellegénél fogva a jelen Szerződés lejáratán, illetve megszűnésén időben túlmutat, a Szerződés lejáratát, illetve megszűnését követően is érvényben maradnak.

Ha a jelen Szerződés valamely rendelkezését egy illetékes bíróság vagy más illetékes hatóság végrehajthatatlannak minősíti, akkor ez a rendelkezés nem érinti a Szerződés többi rendelkezését, viszont olyan mértékben módosítandó, amely ahhoz szükséges, hogy a szóban forgó rendelkezés végrehajthatóvá váljon, a lehető legteljesebb mértékben szem előtt tartva a felek jelen Szerződésben foglalt szándékát.

11. Engedményezés

A jelen Szerződést egyik fél sem engedményezheti, és más módon sem ruházhatja át a másik fél kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül, azzal a kivétellel, hogy a Mazars a jelen Szerződés értelmében fennálló jogait és kötelezettségeit a Mazars Csoport bármely tagja részére engedményezheti. Egyik fél sem járul hozzá sem közvetlenül, sem közvetetten ahhoz, hogy a másik féllel szemben fennálló, a jelen Szerződésből eredő követeléseiket harmadik fél részére engedményezzék, illetve arra átruházzák.

12. Kártalanítás

A Megbízó kártalanítja és mentesíti a Mazars-t, a Mazars Csoport többi tagját és azok alkalmazottjait harmadik felek által benyújtott mindennemű Kárigény tekintetében, kivéve azokat, amelyek esetében jogerős bírósági ítélet megállapítja, hogy elsősorban a Mazars, a Mazars Csoport bármelyik tagja, illetve azok alkalmazottai által elkövetett visszaélésekből származnak. Olyan esetekben, amikor jogerős bírósági ítélet kimondja, hogy a jelen pont rendelkezései részben vagy egészben érvényüket vesztik, a Mazars-nak, a Mazars Cégcsoport más tagjainak, valamint azok alkalmazottainak egy adott Kárigényre vonatkozó együttes felelőssége nem haladhatja meg azt a relatív mértéket, amelyet a tetteik súlya képvisel a Kárigény létrejöttét okozó más tettekhez viszonyítva. A kártalanítási és a harmadik felek által benyújtott Kárigények alóli mentesítés – amennyiben jogilag lehetséges – többek között az alábbiakat jelenti: a Megbízó a Mazars támogatására csatlakozik a perhez (vagy más jogvitát rendező eljáráshoz), harmadik felek által a Mazars-ral szemben támasztott Kárigények kielégítése, valamint az ilyen Kárigényekkel kapcsolatban igazoltan felmerült költségek Mazars-nak történő megfizetése. A Mazars köteles a Megbízókat a harmadik felek ilyen Kárigényei következtében felmerült károkról, költségekről és más felelősségről haladéktalanul tájékoztatni. A Mazars nem felel a Szolgáltatás keretében átadott anyagok harmadik felek által történő felhasználásáért vagy annak következményeiért.

13. Irányadó jog és illetékesség

A Szerződésre Magyarország törvényei és egyéb jogszabályi irányadóak, a Szerződés azok alapján értelmezendő (az említett ország jogválasztásra vonatkozó szabályainak figyelembe vétele nélkül). A jelen Szerződésből eredő, illetve az ahhoz kapcsolódó perek és eljárások tekintetében kizárólag a magyar bíróságok illetékesek. A felek ezúton kifejezetten és visszavonhatatlanul (i) elfogadják az említett bíróságok kizárólagos illetékességét az ilyen perek és eljárások tekintetében, továbbá (ii) a törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben lemondanak arról, hogy illetékesség hiányára hivatkozva ne fogadják el az adott bíróság hatáskörét.

14. Elektronikus kapcsolattartás

Amennyiben a felek erről írásban másképp nem rendelkeznek, mindkét fél feltételezi, hogy a másik elfogadja a bizalmas és nem bizalmas dokumentumok, illetve a jelen Szerződéssel kapcsolatos egyéb üzenetek megfelelően címzett fax, e-mail (beleértve az Interneten keresztül küldött információkat is) útján történő továbbítását. Az Outsourcing Szolgáltatások esetében az elfogadott kommunikációs csatornák az anyagok közlése, továbbítása céljából kizárólag: írásos levelezés (posta), elektronikus levelezés, ftp szerver, Signals, InControl.

A felek az elektronikus úton közölt nyilatkozatokat hivatalosan közöltként fogadják el. Mindkét fél maga felelős saját rendszereinek és érdekeinek védelméért.

15. Teljes megállapodás, a Szerződés módosítása és érvényessége

A Megbízási Szerződés aláírását megelőzően megtárgyalt kérdések csak abban az esetben képezik a Szerződés részét, amennyiben arról a jelen Szerződés kifejezetten rendelkezik. A jelen Szerződés hatályon kívül helyez minden, a Szerződés tárgyához kapcsolódó korábbi írásbeli és szóbeli megállapodást, megegyezést. A Szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél törvényes képviselője által aláírt formában érvényes, feltéve azonban, hogy a Megbízási Szerződésben megjelölt Szolgáltatások terjedelme a felek írásos megállapodása útján módosítható (ideértve az e-mailen, illetve faxon küldött üzeneteket is). Ha a Mazars már megkezdte a munkát (például információgyűjtés, projekttervezés vagy kezdeti tanácsadás formájában), akkor a Megbízó elismeri, hogy a jelen Szerződés a munka megkezdésének napján lépett hatályba.

16. Szavatosság korlátozása

A jelen szerződés Szolgáltatások nyújtására vonatkozik. A Mazars szavatolja, hogy a Szolgáltatásokat jóhiszeműen nyújtja, az elvárható szakmai gondosság mellett. A Mazars nem vállal semmilyen egyéb kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot.

17. Más ügyfelek

A jelen Szerződés semmilyen formában nem zárja ki és nem korlátozza, hogy a Mazars, vagy a Mazars Csoport bármely tagja más ügyfeleknek is nyújtson szolgáltatást (ideértve a Szolgáltatásokkal megegyező, illetve azokhoz hasonló szolgáltatásokat), sem azt, hogy a Mazars a Szolgáltatások nyújtása során felhasznált, megszerzett, illetve abból származó tudást, tapasztalatot vagy képességeket bármilyen célra felhasználja vagy azokat közzétegye, a 9. pontban foglalt titoktartási kötelezettség figyelembevételével, abban az esetben sem, ha az említett ügyfelek érdekei ütköznek a Megbízóéval. Hasonlóképp, amennyiben a Mazars olyan információval rendelkezik, amelyet egy másik ügyfél, illetve harmadik fél irányában fennálló titoktartási kötelezettség mellett szerzett meg, a Mazars nem köteles azt sem a Megbízóval megosztani, sem pedig a Megbízó javára felhasználni, bármennyire releváns is a Szolgáltatások szempontjából.

18. Alkalmazottak

Mind a Mazars, mind a Megbízó vállalja, hogy sem közvetlenül, sem közvetetten nem foglalkoztat, nem ajánl fel állást és nem ad megbízást, vagy megrendelést a másik fél alkalmazottai közül olyan személyek, vagy ezen személyek érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok részére, akik a megbízás ideje alatt közvetlenül közreműködnek a Szolgáltatások nyújtásában, vagy egyéb módon közvetlenül kötődnek a jelen Szerződéshez. Ez a korlátozás a Mazars és a Megbízó közötti szerződés megszűnését követő 12 hónapig tart. Amennyiben a Megbízó a fentiek ellenére, szerződésszegő módon kerülne kapcsolatba a Mazars alkalmazottal, úgy a Megbízó köteles az érintett alkalmazott, Mazars-nál meghatározott utolsó havi munkabér és járulékai tizenkétszeres (12) összegét kötbérként megfizetni a Mazars részére.

19. Munkaanyagok megsemmisítése

Azok a dokumentumok, beleértve az elektronikus dokumentumokat is, amelyeket a Mazars a Szolgáltatások nyújtását követően megőriz (beleértve a jogilag a Megbízó tulajdonát képező dokumentumokat is), a Mazars mindenkori szabályzata értelmében rendszeres időközönként megsemmisítésre kerülhetnek.

20. Marketinganyagok

Egyik fél sem használhatja fel a másik fél kereskedelmi, illetve szolgáltatási védjegyeit, logóit és/vagy márkaneveit semmilyen külső PR anyagban a másik fél előzetes írásos beleegyezése nélkül.

21. A Megbízó nevének felhasználása

Tekintet nélkül a jelen Szerződésben foglalt, ezzel ellentétes rendelkezésekre, a Mazars egyrészt a belső adatkezelési rendszereiben, másrészt bármilyen marketing és PR anyagában eddigi munkáinak bemutatása céljából hivatkozhat a Megbízó nevére, valamint a neki nyújtott Szolgáltatásokra.

22. Jogviták rendezése

A felek megállapodnak, hogy minden, a jelen Szerződésből fakadó, illetve azzal kapcsolatos jogvitát és követelést a lehető legrövidebb időn belül megpróbálnak jóhiszeműen rendezni, a felek felsővezetői közötti tárgyalások révén. Amennyiben a vita az eljárás kezdeményezésétől számított 60 (hatvan) napon belül a vezető tisztségviselők tárgyalása keretében nem rendeződik, a felek jogi útra terelhetik az ügyet. A jelen pont semmilyen formában nem akadályozza meg egyik felet sem abban, hogy a vitarendezési eljárás kezdeményezését megelőzően vagy azt követően jogi útra terelje az ügyet szellemi tulajdonjogainak, üzleti titkainak, illetve bizalmas információinak védelme, továbbá valamely törvényes jog vagy jogorvoslati lehetőség megóvása érdekében.

23. Díjak

A Szolgáltatásokért fizetendő díj, valamint a Megbízónak a díj megfizetésére vonatkozó kötelezettsége nem függ a Szolgáltatások keretében született következtetésektől vagy a tanácsadás eredményeitől. A külföldi fizetőeszközben meghatározott díj a számlán meghatározott összegben és pénznemben fizetendő a Mazars bankszámlájára.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Mazars fenntartja a jogot arra, hogy a Megbízási Szerződéseiben esetenként határozza meg a számlázás módját.

A Mazars fenntartja a jogát arra, hogy ezeket a számlázási módokat bármikor kibővítse, módosítsa, illetve változtasson rajta. A Mazars köteles minden ilyen nemű változtatást a Megbízó tudomására hozni 8 munkanapon belül, amennyiben ettől eltérően nem állapodtak meg Megbízási Szerződésben.

A Szolgáltatásokért felszámított díjakat a Szolgáltatások nyújtására szánt tényleges munkaidő-ráfordítás, a Szolgáltatásokat nyújtó személy óradíja (ez vonatkozik az Alvállalkozók által nyújtott Szolgáltatásokra is), valamint az alkalmazott eljárás, megközelítés és know-how határozza meg. A tényleges munkaidő-ráfordítás az ajánlatadáskor becsült értéktől eltérhet.

Amennyiben a Szolgáltatásokért felszámított díjak nem fixdíjas számlázási kategóriába tartoznak, abban az esetben a Szolgáltatásokért felszámított díjak a Szolgáltatások nyújtására szánt tényleges munkaidő-ráfordítás, a Szolgáltatásokat nyújtó személy óradíja (ez vonatkozik az Alvállalkozók által nyújtott Szolgáltatásokra is), valamint az alkalmazott eljárás, megközelítés és know-how határozza meg. A tényleges munkaidő-ráfordítás az ajánlatadáskor becsült értéktől eltérhet. A fix díjas, hasonló, vagy azonos Szolgáltatások esetén is a fix díjak meghatározása eltérhet egymástól.

Az óradíjas Szolgáltatások esetében a Mazars alkalmazottainak érvényes óradíja az alkalmazottak beosztásától függ. A Mazars alkalmazottainak óradíja az előléptetéseknek megfelelően változhat. Az óradíjak az Alvállalkozók által nyújtott Szolgáltatásokra is érvényesek, ide nem értve azonban a Mazars Csoport más tagvállalatainak Szolgáltatásait.

A Megbízó elismeri, hogy a Mazars Csoport más tagvállalatai által nyújtott Szolgáltatások kapcsán fizetendő díj a szóban forgó tagvállalatok érvényes munkadíja alapján kerül kiszámlázásra beleértve ebbe a fix-és az óradíjas szolgáltatásokat is.

A Mazars fenntartja a jogot, hogy az általa nyújtott valamennyi szolgáltatás szerinti és az egyedi szerződésekben meghatározott díjait a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően növelje a fogyasztói árindex közzétételét megelőző év december 31. napján érvényes díjakhoz képest (inflációkövető díjkiigazítás). Az inflációkövető díjkiigazítására a Központi Statisztikai Hivatal éves átlagos fogyasztói árindex mértékét tartalmazó közleményének hivatalos közzétételét követően, évente egy alkalommal kerülhet sor, amelyről a Mazars annak hatályba lépését megelőzően 15 nappal tájékoztatja a Megbízót. A díjkiigazítás alkalmazásával összefüggésben, tekintettel arra, hogy nem minősül az egyedi megbízási szerződés módosításának, a Megbízót rendkívüli felmondási jog nem illeti meg.

A Mazars fenntartja a jogot arra is, hogy a fenti inflációkövető díjkiigazításon felül is tárgyalásokat kezdeményezzen és folytasson a Megbízóval, abban az esetben, ha a gazdasági körülmények a díjak az infláció mértékét meghaladó emelését indokolják a Mazars részéről.

Amennyiben a Szolgáltatások teljesítésére a Megbízó érdekkörében felmerülő okból nem került részben vagy egészben teljesítésre, úgy a Megbízó az elvégzett munkával arányos díj megfizetésére köteles, függetlenül attól, hogy fix- vagy óradíjas Szolgáltatás képezi a Megbízási Szerződés tárgyát.

A Szolgáltatásokért felszámított díj nem tartalmazza a Mazars-nál a Szolgáltatások nyújtása során felmerült költségeket, kivéve ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg az adott megbízás során. A Mazars a Szolgáltatások nyújtása kapcsán indokoltan felmerült kiadásait, közvetített szolgáltatásokat, alvállalkozói teljesítéseket, valamint a megvásárolt termékek és szolgáltatások ellenértékét (ideértve, de nem kizárólagosan az útiköltségeket, az ellátás költségeit, a közjegyzői, ügyvédi, fordítási és tolmácsolási díjakat, valamint az eljárási díjakat és költségeket) a Szolgáltatások díján felül kiszámlázza.

Utazás során a Mazars vasúti közlekedés esetében első osztályra, Európán belüli repülőutak esetében turistaosztályra, Európán kívüli repülőutak esetében pedig business class-ra, vagy annak megfelelő osztályra vált jegyet. A Mazars a Megbízásonként 1.000 (egyezer) eurót meghaladó összegű kiadásokat a Megbízóval jóváhagyatja, és a Megbízó kérésére a kiadásokról szóló számlák másolatát átadja a Megbízó részére.

A Mazars fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatásokat folyamatosan számlázza ki a nyújtott Szolgáltatások mértékével arányosan illetve, hogy a Szolgáltatások tényleges nyújtását megelőzően – a szerződés aláírásával egyidejűleg – előleg megfizetését írja elő, amely a nettó 1.000 (ezer) eurót meghaladó díjszabású Szolgáltatások esetében jellemzően 40 (negyven)%, eltérő megállapodás hiányában A Mazars fenntartja a jogot, hogy a kiadások kapcsán előleg megfizetését írja elő, ha a kiadások várhatóan meghaladják az 500 (ötszáz) eurót.

Amennyiben a megbízás tárgyát képező munka a Mazars-on kívül álló okokból több mint harminc (30) napig szünetel, a Mazars megbízási díjának addigi arányos része esedékessé válik. Amennyiben a Mazars-nak azért merül fel többlet időráfordítása, mert a megbízás tárgyát képező munka folytatásához szükséges információkat nem kapja meg időben, vagy megfelelő formában, úgy a felmerült többlet időráfordítással kapcsolatosan a díjak felülvizsgálata válik szükségessé.

A fizetendő díjak kiegyenlítése céljából a Mazars a Megbízóval szembeni követeléseit a Megbízónak a Mazars-ral szemben esetlegesen fennálló követeléseibe beszámíthatja.

24. Adatvédelem

A Mazars a vonatkozó jogszabály szerinti, a Megbízó által a Szolgáltatások nyújtása érdekében átadott személyes adatokat (a továbbiakban: a "Megbízó Személyes Adatai") feldolgozza. A Mazars a Megbízó Személyes Adatait kizárólag a Megbízási Szerződés, a felek közös megállapodása, illetve a Megbízó utasításai szerint dolgozhatja fel. A Megbízó Személyes Adatait a Megbízó alkalmazottainak, megbízottjainak, igazgatóinak személyes adatai, valamint a Megbízó törvényes képviselőinek személyes adatai alkotják, ahogy azt a pénzmosás elleni szabályzatok és az egyéb vonatkozó szabályzatok előírják. A Megbízó ezúton igazolja, hogy rendelkezik mindazokkal a törvény által előírt jogosultságokkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a személyes adatokat feldolgozza és a Mazars részére továbbítsa, valamint, hogy a Mazars-t a Megbízó Személyes Adatainak feldolgozására utasítsa, és vállalja, hogy a Mazars részére csak pontos és naprakész személyes adatokat szolgáltat.

A Megbízó kérésére a Mazars a Megbízó Személyes Adatait kizárólag a Szerződésben és/vagy közös megállapodásokban foglalt célokra, valamint adott esetben a pénzmosás elleni szabályozásoknak, illetve egyéb szabályozásoknak való megfelelés céljából dolgozza fel.

A Megbízó ezúton hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó fent meghatározott Személyes Adatait a Mazars marketing (pl. kereskedelmi kommunikációs - direct mailing) célokból felhasználja. A marketing és direct mailing célokra használt Személyes Adatokat a Megbízó ellenőrizheti és/vagy frissítheti, valamint az azok marketing és direct mailing célokból történő feldolgozására adott engedélyét a Mazars Megbízási Szerződésben megjelölt címen történő értesítésével bármikor visszavonhatja.

A Mazars ezúton tájékoztatja a Megbízót, hogy valamennyi a közöttük fennálló jogviszony alapján ellátott feladat teljesítéséhez szükséges információt, többek között, de nem kizárólagosan adatokat, okiratokat, egyéb dokumentumokat felhőalapú tárolóban (Microsoft SharePoint, OneDrive, egyéb biztonságos ügyfélportál) helyez el, illetve egyéb online, kollaborációs és riporting eszközöket is használ (pl Teams, onenote, todo, PowerBI, stb) amelyhez a Megbízó a megbízási szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.

25. A Mazars adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenysége általában és üzletáganként

A Mazars tájékoztatja a Megbízót, hogy az általa folytatott adatkezelést a mindenkor hatályos Adatkezelési Szabályzat tartalmazza, valamint kijelenti, hogy az általa a Megbízási Szerződésekkel kapcsolatosan kezelt adatok vonatkozásában betartja a Mazars-nál mindenkor hatályos Adatkezelés Szabályzatban foglaltakat.

Felek megállapodnak, hogy a Mazars a Megbízási Szerződésben foglalt egyes szolgáltatások alapján, a megbízó, mint adatkezelő nevében személyes adatokat dolgozhat fel, és ezen esetben, a megbízó beleegyezésével, a jelen pontban (25. pont) foglalt rendelkezések alapján - külön adatfeldolgozói megállapodás nélkül – végzi a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatfeldolgozói tevékenységet. A Mazars szolgáltatásai során túlnyomórészt adatfeldolgozónak minősül, ezért a megbízó megnevezése a jelen szakaszban Adatkezelő, míg a Mazars Adatfeldolgozó.

A Megbízó kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul a személyes adatai - külön adatfeldolgozói megállapodás nélküli – feldolgozásához, illetve ahhoz, hogy minden más esetben, amikor is a Mazars adatkezelőnek minősül, úgy a mindenkor hatályos Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint jár el.

Az adatfeldolgozás tárgya: A megbízóval jogviszonyban levő érintett természetes személyek adatainak kezelése, a megbízó számviteli bizonylatainak feldolgozása révén; valamint a megbízó munkavállalói részére munkabér, cafeteria, költségtérítés és egyéb jóléti, szociális fizetési kötelezettséghez kapcsolódó bérszámfejtési, társadalombiztosítási ügyintézés, nyilvántartási feladatok, továbbá a megbízónál fennálló munkaviszonyok hatóságok részére történő bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek; valamint a megbízónál kiküldetésben lévő munkavállalók bejelentési, adófizetési és bevallási kötelezettséginek teljesítése.

Számviteli bizonylat minden olyan a megbízó, mint gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. (Számviteli törvény 166.§). Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amely a megbízó feladata.

Az adatfeldolgozás időtartama: a megbízóval kötött szerződés fennállásáig, de maximum a megbízót a jogszabály szerint terhelő iratmegőrzési idő (számviteli törvény szerint 8 év (Szt. 169.§), illetve 50 év vagy határidő nélkül).

Az adatfeldolgozás jellege és célja: A megbízót terhelő adó-, járulék-, számviteli kötelezettségek teljesítése, munkajogi és bérszámfejtési feladatok elvégzése.

Könyvelés és bérszámfejtés területén a megbízót terhelő adó-, járulék-, számviteli kötelezettségek teljesítése, ideértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is. Munkajogi és bérszámfejtési feladatok elvégzése.  Az Adatfeldolgozó garantálja, hogy az általa a megbízás keretében kezelt személyes adatokat más célból nem kezeli, nem használja fel.

Adótanácsadás (expat) területen az adatfeldolgozás célja a kiküldetésben lévő munkavállalók adó- és járulékkötelezettségeinek, bevándorlási regisztrációs kötelezettségeinek teljesítésében való közreműködés, valamint expat tanácsadás.

Az Adatfeldolgozó garantálja, hogy az általa a megbízás keretében kezelt személyes adatokat más célból nem kezeli, nem használja fel.

A személyes adatok típusa: 

 a) A természetes személy természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, születési hely és idő, anyja neve, a természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), munkaviszony kezdő időpontja, munkaviszony végének időpontja, adószáma, valamint adótanácsadás esetén regisztrációs igazolás és tartózkodási engedély

Továbbá: Állandó lakcím, Ideiglenes lakcím, Telefonszám (magán), Családi állapot, Iskolai végzettség szintje, Iskolai végzettséget igazoló okirat száma, Iskolai végzettséget igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve, Szakképzettség, Szakképzettséget igazoló okirat száma, Szakképzettséget igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve, Nyelvismeret, Nyelvismeret szintje, Nyelvismeretet és annak szintjét igazoló okirat száma, Nyugdíj ellátásban való részesülés, Nyugdíj törzsszám, Nyugdíj havi összege, Nyugdíjazás éve, Saját háztartásban nevelt 18 éven aluli gyermek(ek) neve, Saját háztartásban nevelt 18 éven aluli gyermek(ek) születési ideje, Saját háztartásban nevelt 18 éven aluli gyermek(ek) születési helye, Saját háztartásban nevelt 18 éven aluli gyermek(ek) anyja neve, Saját háztartásban nevelt 18 éven aluli gyermek(ek) TAJ száma, Saját háztartásban nevelt 18 éven aluli gyermek(ek) adóazonosító jele, GYED-ben való részesülés, GYES-ben való részesülés, Más munkáltatónál való jogviszonyban állás ténye, Egyéni vállalkozó, Korábbi munkáltató által adott munkaviszony igazolás, Korábbi munkáltató által adott adatlap az adóköteles jövedelmekről, Korábbi munkáltató által adott járulékigazolás, Munkáltató neve, Munkaviszony kezdete, Munkaviszony vége - megszűnt munkaviszony esetén, Munkakör, Munkahelyi vezető, Költséghely, Bruttó munkabér, Munkaidő, Próbaidő, Belföldi bankszámlaszám, Szabadságkeret, Felhasznált szabadság, Betegszabadság ténye, Betegszabadság időintervalluma, Előző munkahely(ek) neve(i), Előző munkahely(ek) eltöltött szakmai tapasztalatideje, Havi bruttó bérigény, Kórházi táppénzes igazolás (pl. kórelőzmény), Bírósági-, hatósági megkereséseken szereplő, Mazars-szolgáltatásunkhoz nem köthető információ (pl. bírósági határozat gyermektartásról), Házastárs személyes adatai, Házassági és születési anyakönyvi kivonat, E-mail cím (magán), EGYKE, adótanácsadás, expat szolgáltatás nyújtás során lakásbérleti szerződés és kiküldetési szerződés is.

Könyvelés és bérszámfejtés területén a fent felsoroltokon túl: Álláskeresési ellátásban való (belépéskori) részesülés, Álláskeresési ellátásban való részesülés időintervalluma, Erzsébet utalvány plusz kártyával való rendelkezés ténye, Önéletrajz, Számítástechnikai ismeretek, Érdeklődési kör (szakterület), Rendszám, Betegség kód (beteglapon), E-mail cím (magán), Munkaalkalmassági üzemorvosi vizsgálat eredménye

Valamint Adótanácsadás területén: Házassági és születési anyakönyvi kivonat, E-mail cím (magán), EGYKE, adótanácsadás, expat szolgáltatás nyújtás során lakásbérleti szerződés és kiküldetési szerződés is.

 b) Egészségügyi adatok, szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok amennyiben ahhoz a Munka Törvénykönyve munkajogi következményt, vagy adótörvény adójogi következményt fűz – a Rendelet 9. cikk /2/ b) pontja alapján.

 c) Az érintettek személyes okmányairól készült másolat az Adótanácsadás területén.

A másolatok készítésére az alábbi jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében kerül sor: 

 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 • 95/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
 • 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
 • 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
 • 2007. évi I. törvény - A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
 • 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról
 • 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
 • 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról
 • 45/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
 • 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
 • 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

Az érintettek kategóriái: a megbízó munkavállalói, foglalkoztatottjai, juttatásban részesülők, szerződő felei (szállítók, vevők), törvényben írt esetekben a munkavállalók családtagjai.

A megbízó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai:

Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását.

Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne.

Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze.

Mazars, mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai

Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el.

Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.  

Adatbiztonság: Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is.  Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Az Adatfeldolgozó az általa az adatbiztonság érdekében végrehajtott technikai és szervezési intézkedéseket részletesen bemutatja az IT Biztonsági Szabályzatában, amelybe a szükséges mértékben a Megbízó kérésére helyszíni betekintést kaphat. Az Adatfeldolgozó köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.

További adatfeldolgozó igénybevétele: Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Infotv-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe.  Az Adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az  Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Az Adatfeldolgozó tájékoztatja Adatkezelőt, hogy az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

További adatfeldolgozó neve: Telekom Rendszerintegráció Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., adószám: 12928099-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-044852). Feladat: informatikai rendszerek (hálózat, szerverek, tűzfal) üzemeltetése.

Ezen felül a Könyvelés és Bérszámfejtés területén:

További adatfeldolgozó neve (bérszámfejtési szolgáltatás): Nexon Kft. (1138 Budapest Váci út 186., adószám: 10245264-2-41, cégjegyzékszám: 1-09-062647). Feladat: bérszámfejtési szoftver fejlesztő és üzemeltető.

További adatfeldolgozó neve (könyvviteli szolgáltatás): DAX Consulting Kft. (1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52., adószám: 14335130-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-899321). Feladat: MS Axapta vállalatirányítási rendszer fejlesztő és üzemeltető.

Az Adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybevételével szemben kifogást emelhet, úgy a további adatfeldolgozó igénybevételére az Adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az Adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban  a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket  előírni, mint amelyek az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között létrejött szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az Adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

Együttműködés az Adatkezelővel:

 • Mazars, mint adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.
 • Mazars, mint Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.
 • Mazars, mint Adatfeldolgozó adatvédelmi incidens esetén indokolatlan késedelem nélkül, de ha lehetséges, legkésőbb 24 órán belül azt követően, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott köteles azt az Adatkezelőnek jelenteni.
 • Mazars, mint Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

Az adatok, bizonylatok visszaszolgáltatása a szerződés fennállása alatt: Az adatfeldolgozás elvégzését követően az Adatfeldolgozó a feldolgozott számviteli bizonylatokat és bérszámfejtési anyagokat legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig visszaszolgáltatja az Adatkezelőnek, az elektronikusan kezelt adatokat, listákat, nyilvántartásokat az adatkezelővel fennálló jogviszonya megszűnéséig, de legkésőbb a számviteli törvényben előírt bizonylatmegőrzési időig – 8 évig – (Szt. 169.§), illetve a bérszámfejtési adatok megőrzésére előírt határidőig (50 év vagy határidő nélküli) tárolja.

Eljárás a szerződés megszűnése esetén: A Megbízási Szerződés megszűnése az adatfeldolgozási szerződés (amennyiben van) megszűnését is eredményezi. E szerződés megszűnését követően a Mazars, mint adatfeldolgozó minden birtokában levő, minden dokumentumot, számviteli bizonylatot, nyilvántartást a Megbízási Szerződésben írtak szerint visszaszolgáltat az adatkezelőnek - a felek eltérő megállapodása hiányában -   az elektronikusan kezelt adatokat, listákat, nyilvántartásokat továbbítja az adatkezelőnek – amennyiben ezek elektronikus fogadására az adatkezelő nem képes, az adatokat papíralapon (kinyomtatva) adja át az adatkezelőnek. A szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan kiépített és elektronikusan rögzített személyes adatokat is tartalmazó adatbázis a megbízási jogviszony megszűnését követően is megőrzésre kerül Mazars-nál a későbbi esetleges hatósági adatszolgáltatás (pl. NYENYI, munkaviszony igazolás) és önellenőrzés elvégzése, valamint a Megbízó és Mazars közötti jogviszonyból eredő jogérvényesítés érdekében. Az adatkezelésre a Mazars részéről a szerződés megszűnését követően is adatfeldolgozóként kerül sor, mivel az adatok megőrzésére az Adatfeldolgozóval kötött szolgáltatási szerződésből fakadóan, a szerződéses szolgáltatáshoz kapcsolódóan felmerülő adatszolgáltatás, önellenőrzés, jogérvényesítés érdekében, az Adatfeldolgozó nevében kerül sor. Az elektronikus adatbázisban található személyes adatok megőrzési időtartama a jogérvényesítésre lehetséges határidő (a szerződés megszűnését követő 5 év, vagy folyamatban lévő jogvita esetén annak jogerős lezárásáig, felülvizsgálati és perújítási eljárás befejezéséig) eltelte, valamint az adatok jellegétől függően az arra jogszabályok által előírt iratőrzési idő (8 év, 50 év, határidő nélküli) lejárta. Az adatok, nyilvántartások, számviteli bizonylatok - beleértve ezek az elektronikusan tárolt formáit és adatait is - adó és számviteli törvényekben előírt megőrzéséről a jogviszony megszűnését követően az Adatkezelő köteles gondoskodni.

Felek kijelentik, hogy a jelen 25. pontban foglaltakat közöttük fennálló adatfeldolgozói megállapodásnak tekintik, annak külön dokumentumban történő szövegezése nélkül is.

26. Határokon átívelő adatforgalom

A Megbízó elfogadja, hogy a Mazars a regionális, illetve országhatárokon túlra (beleértve az Európai Unió területén kívüli országokat is), többek között a Mazars tagvállalatai és az Alvállalkozók részére is továbbíthatja a Megbízó Személyes Adatait, amennyiben a Mazars alappal feltételezi, hogy ez a Szolgáltatások biztosítását kellőképpen segíti, illetve amennyiben ez összhangban áll a vonatkozó törvényi szabályozással.

27. Személyi adatok visszaszolgáltatása

A Szerződés lejártakor vagy megszűnésekor a Mazars a Megbízó Személyes Adatait, a Megbízó pedig a Mazars Személyes Adatait (ha átadásra kerültek) visszaszolgáltatja, kivéve, ha (1) az adatok visszaszolgáltatása vagy megsemmisítése már korábban megtörtént a Megbízási Szerződés alapján, (2) a szerződő felek másként állapodtak meg, vagy (3) valamely jogszabály másként írja elő.

28. Dokumentumok átadása

A Megbízó kérésére és költségére a Mazars átad a Megbízó részére minden, a Megbízó által a Szolgáltatások nyújtása kapcsán a rendelkezésére bocsátott papíralapú dokumentumot. Ez nem vonatkozik azonban a Mazars és a Megbízó közötti levelezésre, a Mazars belső dokumentumaira, valamint az olyan dokumentumokra, amelyeket a Mazars-nak a vonatkozó szabályozások, így például a pénzmosás elleni szabályok alapján meg kell őriznie. A Mazars a Megbízó részére visszajuttatandó dokumentumokról másolatokat, illetve másodpéldányokat készíthet, és azokat meg is őrizheti. A Megbízó kötelezhető a felmerülő költségek viselésére, amennyiben ezek a másolatok, illetve másodpéldányok ahhoz szükségesek, hogy a Mazars bizonyítani tudja, hogy teljesítette szakmai kötelezettségeit. A Megbízónak a Mazars által átadott dokumentumokat a Megbízó általi visszakéréstől számított három hónapon belül kell átvennie. Amennyiben ezt a Megbízó elmulasztja, úgy a Mazars-nak jogában áll a Megbízó költségére visszajuttatni a dokumentumokat a Megbízó részére, vagy megfizettetni vele az őrzés költségét. Amennyiben a Megbízó nem ad ellentétes írásbeli utasítást, a Mazars abban az esetben is jogosult a Megbízóval való levelezéseket, a papíralapú dokumentumokat és/vagy az elektronikus formában tárolt dokumentumokat tíz év elmúltával megsemmisíteni, ha az így megsemmisítendő dokumentumok egy része a Megbízó tulajdonát képezi. Ha a Megbízó az ilyen dokumentumokat ennél hosszabb ideig kívánja megőrizni, akkor erről a Mazars-t előzetesen értesítenie kell, a Mazars pedig a dokumentumok őrzéséért raktárköltséget is felszámíthat a Megbízó felé.

29. Információbiztonság

A Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Mazars EN ISO 27001 szerinti Információbiztonsági irányítási rendszert működtet, és a működétetéséről szóló, akkreditált tanúsító által kiadott tanúsítvánnyal rendelkezik. Elfogadja, hogy a Mazars információbiztonsági rendszerének eljárásrendje, szabályzatai mindkét félre kötelező érvényűek a közötte és a Mazars közötti jogviszony fennállása alatt, így ennek során minden esetben köteles betartani az Információbiztonsági irányítási rendszer követelményeit különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak szerint:

 • A levelezést és minden más kommunikációt, amely a Mazars és a Megbízó között zajlik, bármely fél elektronikus kommunikációs vagy levelező rendszerén keresztül, a Mazars írásbeli levelezésnek tekinti, amely idézhető és bemutatható a bíróságon, amennyiben a Mazars peres ügyben érintetté válik. Szerződő fél jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy ezen tájékoztatást megkapta.
 • Mazars kizárólag csak a szükséges érdekmérlegeléssel alátámasztott és írásban igazolt jogos érdekére hivatkozással, jogosult bizonyítékot kérni a Megbízó IT rendszerén keresztül történő kommunikációról (pl. hatósági megkeresés esetén)
 • A Mazars a Megbízó számára elérhetővé tett rendszereiben, a Megbízó számára biztosított felhasználói azonosítóval végrehajtott valamennyi tevékenységet naplózhatja és ellenőrizheti.
 • Megbízó a számára biztosított felhasználói azonosítót, illetve az azonosítóhoz tartozó jelszót titokban tartja, ezeket más számára nem adja át, a felhasználói azonosítót rendeltetésszerűen használja, azzal károkozó tevékenységet nem folytat. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Mazars MFA rendszert alkalmaz és a számára biztosított felhasználói azonosítóhoz köthető bármely incidens esetén teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Megbízó kötelezettséget vállal, hogy amennyiben az egy adott dolgozója számára biztosított felhasználói azonosítót használó személy helyett más személyt kíván delegálni, annak az előző felhasználó azonosítóját és az ahhoz tartozó jelszót nem adja át, hanem az azonosító visszavonását írásban kezdeményezi Mazars-nál, és ezzel egyidejűleg új felhasználói azonosítót igényel az új dolgozó számára.
 • Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Mazars által elérhetővé tett IT erőforrások használata során felmerülő problémákat a Mazars kijelölt kapcsolattartója felé jelzi.
 • Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Mazars a vonatkozó jogszabályokban meghatározott információbiztonsági és adatvédelmi incidenseket köteles bejelenteni a megfelelő hatóságoknál (Nemzeti Kibervédelmi Intézet és Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), amelyekkel kapcsolatban a Hatóságok nyomozati jogkörrel rendelkeznek. A nyomozás során a Hatóságok jogosultak a Mazars információs rendszereihez hozzáféréssel rendelkező valamennyi érintettet megkeresni és információt gyűjteni, így esetlegesen a Megbízót is.
 • Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Mazars az ügyfeleivel történő információcsere bizalmasságának megőrzése érdekében a Mazars Group központi kollaborációs platformját (Signals) használja információk biztonságos megosztása céljából, ügyfeleitől ezen a platformon fogad be, illetve ügyfelei számára ezen a platformon tesz elérhetővé információkat és adatokat. Információbiztonsági tanúsítványának megőrzése és fenntartása érdekében a Mazars-nak ettől eltérni csak különleges, rendkívüli esetben, egyedi elbírálás alapján áll módjában. Ezekben az esetekben a megosztott információk és adatok biztonságáért a Mazars nem vállal felelősséget, ezek biztonságos kezelése az Ügyfél felelőssége.
 • Amennyiben Mazars a Megbízó számára informatikai eszközöket biztosít, a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik:
  • az általa használt eszközök állagának megóvásáról, és rendeltetésszerű használatáról;
  • mobil eszközök esetében a folyamatos felügyeletről;
  • az általa használt eszközökön észlelt hibás működés haladéktalan bejelentéséről a Mazars által meghatározott módon és/vagy személynek.
  • a jogviszony bármilyen okból történő megszűnésekor a számára kiadott, általa használt, a Mazars tulajdonában lévő valamennyi vagyonelem az átvett konfigurációval és üzemképes állapotban való visszaszolgáltatásáról;

30. Összeférhetetlenség/Könyvvizsgálói függetlenség

A Mazars jogosult a Szolgáltatás nyújtását azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a Megbízó olyan helyzetet teremt, vagy más módon olyan helyzet jön létre, amely a Mazars tevékenységét felügyelő szakmai vagy felügyeleti szerv szabályzatai alapján szakmai összeférhetetlenséget eredményez. Erről a körülményről a Mazars lehetőség szerint értesíti a Megbízót, miután az összeférhetetlenséget (amely a jelen pont szerint a Szolgáltatások felmondásával is járhat) eredményező helyzet kialakulásáról tudomást szerzett. A Megbízó addig a napig fizet a nyújtott Szolgáltatásokért, valamint az addig felmerült költségekért, amely napon a Mazars értesült a számára szakmai összeférhetetlenséget eredményező körülményről.

A Mazars lehetőség szerint áttekinti az összeférhetetlenség lehetőségét magában rejtő helyzeteket, mielőtt a Megbízó részére a Szolgáltatások nyújtását megkezdené. Mindazonáltal, mivel a Mazars sokféle szakmai szolgáltatást nyújt az ügyfeleinek, nem tudja beazonosítani az összes olyan helyzetet, amely összeférhetetlenséget jelenthet a Megbízó számára. Éppen ezért a Megbízónak mielőbb tájékoztatnia kell a Mazars-t az összeférhetetlenség lehetőségét magában rejtő olyan helyzetekről, amelyeknek köze lehet a Megbízó részére nyújtott Szolgáltatásokhoz. Azokban az esetekben, amikor a Mazars vagy a Megbízó potenciális összeférhetetlenséget azonosít be, és a Mazars úgy véli, hogy a Megbízó érdekei a megfelelő eljárások foganatosításával megfelelően érvényesíthetők, akkor az ilyen eljárásokat a Mazars megvitatja a Megbízóval.

31. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos tájékoztatás

Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízási jogviszonyhoz kapcsolódóan a Mazars a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7-10. §-aiban meghatározott ügyfél-átvilágítási és azonosítási kötelezettségének eleget tesz, így külön adatlapon az Megbízó, valamint képviselőjének és a megbízásnak a jogszabályban meghatározott adatai a törvény rendelkezései szerint rögzítésre kerülnek. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény 11-12. §-ai értelmében a megbízási jogviszony fennállása alatt a Mazars köteles biztosítani, hogy a Megbízóra és a megbízási jogviszonyra vonatkozóan a rendelkezésre álló adatok és iratok naprakészek legyenek. Erre tekintettel a Megbízó köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Mazars-t az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról. Megbízó tudomásul veszi, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 30-37.§-a értelmében a Mazars a Megbízó értesítése nélkül köteles bejelenteni a hatóságoknak, ha bármely információ, tény vagy körülmény pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, dolog bűncselekményből való származására utal.  Megbízó elismeri, hogy a Mazars ezen bejelentési kötelezettségének végrehajtása nem minősíthető az információk bizalmas kezelése megsértésének.

A Mazars minden üzletága tekintetében a hatályos jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján jár el a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatban.

32. Megfelelés a 2013. évi XXXVII. törvénynek

Amennyiben a Mazars a vállalt szolgáltatás keretében a 2013. évi XXXVII. törvény  (az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól, „Aktv”)) 43/U. – 43/Z. paragrafusai értelmében adótervezésben közreműködővé válik, és a szolgáltatás olyan határon átnyúló konstrukciót érint (Aktv 4. számú melléklet), amelyet az adóhatóságnak jelentenie kell a törvény 43/Y. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal, akkor a szükséges bejelentést a törvényes határidőben meg fogja tenni. Erről a szolgáltatás igénybe vevőjét értesíti, illetve, ha a határon átnyúló konstrukcióban további adótervezésben közreműködő is érintett és irányukba értesítési kötelezettsége merül fel, akkor ezt teljesíteni fogja. A magyar szabályozás az Európai Unió 2011/16/EU irányelvét követi, amelyet az említett kötelezettséggel kiegészítve a 2018/822/EU irányelv módosított. A kötelezettség DAC 6 néven is ismert.

33. Mesterséges intelligencia használata

A mesterséges intelligenciát az élet számos területén elkezdték alkalmazni (önvezető autók, adatelemzések, személyre szabott ajánlások és ügyfélélmény, egészségügy stb.), hiszen számos lehetőséget kínál arra, hogy hatékonyabbá tegye és megkönnyítse az emberek által végzett munkát. A téma jelentőségét mutatja, hogy európai szintű szabályozása is elkezdődött már az innováció fellendítése, emellett az adatbiztonság és az alapvető jogok védelme céljával.

A Megbízó ezért elfogadja, hogy a Mazars szabályozottan és minden esetben körültekintően használhat Mesterséges intelligenciát a Szolgáltatások nyújtása során. Ennek során a Mazars csak olyan MI megoldások használatát engedélyezi, amelyek összhangban vannak a cég értékeivel és stratégiájával, valamint a mindenkor aktuális jogszabályi előírásokkal és iparági sztenderdekkel.

A Mazars szolgáltatásnyújtási tevékenysége és az ezt kiszolgáló IT infrastruktúra üzemeltetése során kizárólag olyan ún, generatív mesterséges intelligenciát (GenAI) használ, amelynek szolgáltatója garantálja egyrészt a Mazars ügyfél- és saját üzleti információinak és adatainak bizalmasságát, másrészt azt, hogy nem használja fel a GenAI használata során folytatott kommunikációt a GenAI fejlesztésére. A Mazars minden GenAI-kommunikációt szabályozottan, szakmai és információbiztonsági felügyelet mellett hajt végre.

Általánosságban az MI megoldások használata csak olyan célokra engedélyezett, amelyek támogatják a cég üzleti teljesítményét és működési hatékonyságát, azonban semmilyen körülmények között nem veszélyeztetik a Mazars által szerződésekben vállalt magas szolgáltatási színvonalat és szakmai megbízhatóságot.

A Mazars az MI alapú alkalmazások használata során etikus, átlátható, biztonságos és szakmailag felelős használatot követel meg minden munkavállalójától, függetlenül attól, hogy egy bárki által elérhető MI alkalmazásról (pl. ChatGPT, Microsoft alkalmazásokba integrált megoldások), vagy saját fejlesztésű programról van szó. Ennek teljesülése érdekében a Mazars vezetése felügyeli a céges MI stratégia kialakítását és megvalósítását, a szabályozás rendszeres felülvizsgálatát és harmonizálását a mindenkor aktuális jogszabályokhoz.

34. Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2024. április 8. napjától hatályosak. Ez a változat hatályon kívül helyez minden korábbi változatot, tekintet nélkül az esetleges ajánlatokban, illetve hasonló dokumentumokban foglalt egyéb feltételekre. A Mazars fenntartja a jogot a szerződési feltételek időről időre történő módosítására és/vagy ezek további feltételekkel történő kiegészítésére az egyes konkrét tanácsadási Szolgáltatások esetében. Ha a Megbízó a módosított szerződési feltételek közzétételét követően Megbízást ad a Mazars részére, akkor egyúttal elfogadja és jóváhagyja a szerződési feltételek módosításait.

A jelen általános szerződési feltételeket a Megbízó megismerte és tudomásul vette azzal, hogy a felek közötti szerződés, ezen feltételek között jön létre abban az esetben is, ha tényleges aláírt szerződés bármely okból nem készül, de a szolgáltatás nyújtására sor kerül és a Megbízó pedig a számlát kiegyenlíti.

Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek más nyelven is elkészülnek, ellentmondások esetén a magyar nyelvű szabályzat az irányadó.

The general terms and conditions applicable to the services (tax, legal, outsourcing, innovation, M&A and transaction advisory services) of Mazars Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság and Mazars Global Tax Services Kft.

1. The Contract and the Parties

 1.1. The contract for the provision of services and/or the offer delivered by Mazars Könyvszakértő és Tanácsadói Kft. (“Mazars”) to the other Party (the “Client”), as well as any annexes apart from the present General Terms and Conditions (the “Contract of Services” and other policies in effect at Mazars, complying with the relevant provisions of law), and the General Terms and Conditions (collectively: the “Contract”) shall constitute the entire agreement between the Client and Mazars with respect to the services, software, documents to be delivered and materials to be prepared, as identified in the Contract of Services (the “Services”). For the purposes of the present Contract, the word “Client” shall include the subsidiaries and/or affiliates of the Client as identified in the Contract of Services, or in case no such subsidiaries/affiliates are identified, it shall include all subsidiaries and/or affiliates together with the Client. The Client represents and warrants that it is in possession of all rights and powers necessary to execute the present contract in its own name, as well as in the name of the subsidiaries and/or affiliates identified in the Contract of Services, and to legally bind itself and such other companies.

 1.2. The present Contract is entered into by and between the Client and Mazars. Mazars may involve into the performance of the Services constituting the subject of the present Contract any group member, their subsidiaries or affiliates, as well as, with the consent of the Client, any other company acting as its subcontractor (collectively: “Subcontractors”). The Client shall only be in contact with Mazars in connection with the provision of the Services.

 1.3. Mazars shall be responsible for the performance of all Services constituting the subject of the present Contract, also including the Services provided by its Subcontractors. Accordingly, all members of the Mazars Group shall be exempted from any liability towards the Client as fully as permitted by the relevant provisions of law. The Client may launch any proceedings aimed at the enforcement of claims, whether in contract or tort, only against Mazars, and shall ensure that none of the Client’s affiliates shall launch such proceedings against other members of the Mazars Group in connection with the present Contract in connection with the present Contract.

 1.4. In the interest of providing comprehensive services, Mazars cooperates with the Marcalliance international network providing legal services, the Hungarian member of which is the Borsy Law Firm. The Client acknowledges the fact that the legal services offered by Mazars are provided by this law firm.

2. Special provisions pertaining to individual services

 2.1. In the case of Mazars Outsourcing Services, the Client acknowledges that any request for additional services may be refused by Mazars unless agreed in writing. Further, the Client acknowledges that the Services do not include the following, or only on the basis of a separate agreement:

 • The performance, in whole or in part, of functions assigned to and falling within the competence of the managing director;
 • Concluding contracts of the Client with third parties, obtaining performance certificates;
 • Assessing, complying with and enforcing any provision of the articles of association, the industrial, commercial and operating licence, the lease and the contractual operating document, initiating amendments and changes;
 • Notification to the authorities of the data contained in the Client's articles of association, scope of activities, contracts concluded (e.g.: senior management, auditor, transactions with affiliated companies);
 • Content and form of relations with third parties (e.g. partners, shareholders, employees, etc.)
 • Determination of affiliated status à documentation, reporting and accounting obligations;
 • The establishment and application of fee schedules and pricing;
 • Preparing, commenting on and approving commercial and management plans;
 • Preparation of preliminary and subsequent calculations;
 • Exercising, observing and enforcing employer’s rights and obligations;
 • Distribution and use of shareholder’s and entrepreneurial incomes;
 • Ordering the posting of employees internationally and domestically, issuing orders, settling accounts with advances paid, preparing travel reports;
 • Defining the principles, procedures and dates to be laid down in policies;
 • Carrying out inventory taking tasks; and maintaining the Client’s analytical stock records;
 • Keeping records and inventories of intermediated services for reports;
 • Reconciling receivables and payables with the parties concerned (buyers, suppliers, creditors); (sending out reconciliation letters, this does not entail the effective administration of accounting discrepancies).
 • Handling of the Client’s cash on hand, disposing over bank accounts;
 • Authorisation and approval of outgoing bank transactions;
 • Keeping of cash box (HUF and foreign currency) records on an ongoing basis;
 • Monitoring and reporting of limits related to cash transactions;
 • Establishing the fact and extent of any private use. Keeping records of personal allowances (e.g. cafeteria benefits);
 • Organising and archiving supporting documents outside the accounting system;
 • The translation of documents (invoices, contracts, etc.) issued in foreign languages into Hungarian, as well as the checking of the content of translations;
 • Submitting filings with foreign tax authorities, maintaining contacts (reports, returns);
 • The identification of foreign taxpayers, the confirmation of their tax numbers;
 • Gathering information on the existence of business partners, any restrictions affecting their activities (e.g. tax number suspension, status of being under voluntary or involuntary liquidation), collecting information on the authenticity and reliability of their data;
 • Providing and checking the necessary documents for export-import, intra-EU transactions (waybills, CMR, certificates of origin, etc.);
 • Providing data that cannot be extracted from the accounts;
 • Preparing documentation for subsidy and tender applications, as well as related audits, participation at the same;
 • Making any statement - to a public authority, agency or any third party - on behalf of a Client;
 • Preparing returns and data to be submitted to authorities, ministries, chambers and other bodies other than the tax authority, and liaising with these bodies;
 • Preparing tax returns and notifications relating to real estate (land, buildings) and motor vehicles

In the event that Mazars does not provide accounting services, the Client shall be responsible for the following:

 • Maintaining accounting records in accordance with Hungarian law, including compliance with the tax laws in force in Hungary.
 • If the Client does not keep accounts in Hungarian, the Client is responsible for providing a Hungarian translation of the accounts by the deadline set by the auditor in the event of an official audit. The quality and accuracy of the same falls outside the scope of responsibility of Mazars.
 • The accuracy, completeness and verifiability of accounting data (at general ledger and analytical level)
 • This responsibility includes ensuring that the Accounting Shared Service Centre(s) (SSC) according to the Client’s domicile complies with applicable laws and regulations, that accounting records, documentation and accounting information are maintained and that accounting records and financial information are prepared in a manner that permits a fair presentation of the financial statements, and that adequate internal control activities are in place, including controls to prevent and detect fraud and abuse.
 • Compliance with all legislation and other official requirements. In the interest of the above, the Client declares that the internal policies, as well as the information prepared by the Shared Service Center, have been designed and implemented in such a way as to ensure compliance with Hungarian legislation and other regulations, in particular in the areas of accounting, closing of accounts, documentation, retention of accounting data and approval of financial statements.
 • It shall be the responsibility and duty of the Client’s management to ensure that the Shared Service Centre provides access, without restriction and within a reasonable time, to all relevant documents, accounting records, forecasts and legal documentation requested by Mazars or which Mazars deems necessary for the performance of its functions

 2.2. In the course of the services of Mazars’s Innovation business line, the Client agrees that the performance of services other than those ordered by the Client and specified in the individual contract shall be carried out by means of request for price offer and acceptance between the Parties. Mazars shall submit its offer on the basis of the Client’s request for a quotation and/or the specification provided by the Client and, if necessary, a business consultation to clarify the details. The costs of the consultation shall be settled between the Parties even if the Services are not ultimately ordered. The preparation of the offer by Mazars shall be free of charge. In the event of such a separate offer and its acceptance, Mazars shall only provide, in particular, but not exclusively, error correction, support or any other separate activities for the service not included in the basic offer.

 2.3. The Client accepts that the use of certain services of the Innovation business line may require implementation or parameterisation, or may require the purchase of external licences, which shall be included in the service fee. During the implementation or parameterisation, the Client shall cooperate and shall take any development or parameterisation steps on its side in a timely manner, as requested by Mazars. Any licenses purchased by Mazars for the service shall be returned and may be no longer used by the Client in the event of termination of the legal relationship for any reason whatsoever, as they constitute the property of Mazars. Furthermore, the Client is obliged to provide only a clean, virus-free and suitable environment for the provision of the service. The Client shall be solely liable for the consequences, failures and any damage resulting from failure to comply with this requirement.

 2.4. The Client accepts that Mazars may provide training for users regarding certain services of the Innovation business line, upon the Client’s specific request, but that this shall be subject to a separate agreement and fee. Furthermore, the Client agrees that the data obtained by Mazars in the course of providing the service may be used by Mazars for the purpose of compiling statistics and making improvements, anonymously and in compliance with the rules of confidentiality.

3. The Responsibilities of the Client and of Mazars

 3.1. The Responsibilities of the Client

The Client shall cooperate with Mazars in the course of the provision of the Services by Mazars. In the framework of the above, the Client shall, to the extent necessary for the provision of the Services, provide access, among other things, to its facilities, documentation, as well as the data, information and electronic systems of the relevant persons. The Client shall make it possible for Mazars to get into contact with such employees of the Client, at the suitable time, whose participation is necessary for the performance of the Services.

The Client shall be responsible for the work of its employees and agents, for the timeliness, accuracy and completeness of the data made available to Mazars by or on behalf of the Client (including financial data and reports), the definition of the subject of the assignment, as well as for the practical application of the advice provided as part of the Services provided in accordance with the contract.

In the course of the provision of the Services, Mazars may use or rely on, without checking, any information or data provided by the Client or other persons designated by the Client, or which is publicly available, and may assume the suitability of the same. If the Client may, at any time during the provision of the Services, reasonably assume that Mazars is not in possession of all relevant data, information and/or documents, or that the data, information and/or documents made available to Mazars are not accurate, the Client shall inform Mazars without delay. The performance of the Contract by Mazars shall be subject to the timely performance of the present obligations by the Client, as well as the timely making of decisions and granting of approvals by the Client related to the Services. Mazars is entitled to rely on the decisions and approvals of the Client. The Client accepts that all data, information and documents necessary for the provision of the Services shall be made available directly to the employees of Mazars engaged in the provision of the Services, even in case such data, information and documents have already been made available to other employees of Mazars in the course of another assignment.

The Client shall be exclusively responsible for the following: (A) the making of all management decisions and the performance of all management functions; (B) the appointment of one or several person or persons, preferably from among the top managers, having the necessary skills, knowledge and/or experience, to supervise the Services; (C) the evaluation of the suitability and the results of the Services; (D) the use of the results of the Services; (E) the creation and maintenance of internal controls, including, inter alia, the monitoring of the ongoing activities.

The Client acknowledges that it shall be solely responsible for any decisions made in connection with the application of the Services and any further steps taken on the basis of the Services.

For Outsourcing Services, the following responsibilities are added to the above:

 • The Client acknowledges that it is obliged to inform Mazars (within a reasonable time before the deadline) of any facts that may affect the accounting and tax processes and the annual accounts.
 • The Client shall be responsible for preventing and investigating any irregularities.
 • The Client shall be responsible for such internal control the implementation of which the management deems necessary to ensure that financial statements are free of any material misstatement whether due to fraud or error;
 • The Client shall be responsible for ensuring access to all information relevant to the preparation of the accounting, tax and financial statements and which Mazars may request, and shall allow the Service Provider unrestricted access to persons from whom Mazars deems it necessary to obtain data, information and documents.
 • The Client shall be responsible for the reasonableness of the assumptions used by Mazars in making accounting estimates, including accounting estimates measured at fair value, and for the fair presentation of those estimates.
 • The Client has fully disclosed to Mazars any material debts or claims that could have a material effect on the financial position of the Client.
 • In the case of invoices issued in the software provided by the Client (either by the Client or by Mazars), the Client shall be responsible for the reliability, accuracy and timeliness of the electronic connection between the software and the National Tax and Customs Administration.
 • In case Mazars provides only annual reporting services, the Client acknowledges its responsibility to fulfil its obligations in relation to VAT returns, corporate income tax returns, the withholding of personal income tax, social security contributions and other taxes and duties from payments to employees, and confirms that, to the best of its knowledge, all such returns have been properly prepared and filed to date.
 • If Mazars does not carry out full accounting and taxation tasks, Mazars shall not be liable for the negative effects of tasks that are not within its scope of responsibility.
 • The Client has provided Mazars with all information in its possession in connection with any fraud or alleged fraud that may have been committed with the participation of the following: 1) management, 2) employees who play an important role in internal control, 3) others in case of whom fraud may have had a material effect on the financial statements.
 • The Client declares that it has disclosed to Mazars the identity of its related parties and all related party relationships and transactions of which it is aware.  The Client declares that the accounting records serving as the basis of the financial information reflects the transactions of the Client with its related parties accurately and reliably.
 • The Client is also responsible for the following:
  • managing, leading and running its business and affairs;
  • decisions concerning the use of Mazars’s advice or recommendations or other results of the Services it provides, choosing the extent to which they wish to rely on Mazars’s advice or recommendations or other results of the Services it provides, or the introduction of measures based on the advice or recommendations or other results of the Services it provides;
  • making any decisions affecting the Services, any results of the Services, the interests of the Client or the affairs of the Client;
  • the creation, achievement or realisation of benefits to be realised by the Client directly or indirectly related to the Services.
 • In the course of providing the Services, Mazars may obtain information from the Client or its representatives or other sources. Mazars shall, to the fullest extent permitted by law, be indemnified against any liability to the Client for any loss or damage to the Client resulting from fraud, deceit, fraudulent, or any withholding of requested information material or relevant to the Services or any failure to provide such information, whether by the Client or other sources of information, unless such fraud, deceit, withholding or failure is apparent to Mazars without further investigation.
 • The Client confirms that the economic impact of the COVID-19 pandemic has been assessed and evaluated by management to the best of its ability, based on developments and governmental actions that have occurred and are known to have occurred up to the date of the financial statements, and based on this assessment, the Client has concluded that the economic impact of the pandemic will not have a material or significant adverse effect on the Client and its group in the short term (covering the period of 12 months after the balance sheet date), or on the valuation of the assets as presented in the balance sheet and the operations of the Client and the group within that period, that would have a material adverse effect on, or be materially uncertain as at the date of the financial statements, the ability of the Client and the Group to continue as a going concern or to evaluate its ability to continue as a going concern for the same period.
 • The Client confirms that the Russian-Ukrainian armed conflict and its economic effects will not adversely affect the Client’s business activities, and that the principle of going concern will continue to apply for the 12 months following the balance sheet date.

In the course of the services provided by the Innovation business line, the basic provisions on liability shall be supplemented with the following:

 • If a server providing the service is attacked from outside Mazars’s network, Mazars may restrict access to the server from certain networks or directions in order to stop, expect to stop, or prevent a recurrence of the attack, and to protect its own network and the attacked server. The Client shall be required to tolerate such restrictions, and shall provide Mazars with the necessary assistance to facilitate the lifting of the same. Restrictions may be based on ports, directions, protocols, address, and may be partial or full. Mazars will decide on the matter at its discretion, informing and consulting with the Client as soon as possible. Notification shall be made by e-mail, telephone or other suitable means. The Client shall use all reasonable efforts to protect against, deter and defend itself against the aforementioned attacks.
 • The Client shall be liable for any such damages and shall indemnify Mazars against any claims by third parties arising from the Client’s breach of the provisions of the present GTC or the individual agreement. The Client shall be liable for damages or claims arising as aforesaid, in particular, but not limited to, if the Client has used the Services without authorization or has granted others access to them or if the conduct of the person causing the damage was intentional and/or resulted in harm to human life, limb or health.
 • The Client undertakes to comply in all cases with Mazars’s IT security requirements, in particular, but not limited to, password requirements and the secure storage of passwords. If Mazars requires the use of two-factor authentication for a service, the Client may not refuse its use. In addition, when granting delegated access to the Client’s site, the Client undertakes to terminate then same when no longer used. In the event of non-compliance with the above, Mazars shall not be liable for any risks.

 3.2. The Responsibilities of Mazars

The professional opinions, advice, recommendations and positions formed by Mazars in the course of the performance of the Contract of Services are not binding on tax administrations and other government authorities or courts, and as such, it may not be guaranteed that the opinions of the administrations and other government authorities or courts will be the same as the advice, recommendations, positions or opinions of Mazars. The Services provided by Mazars are based on the statutes, provisions of law, case law, decisions and other requirements as known and being in effect at the time when such Services are provided. As a result of changes occurring after the above (of which Mazars is not required to notify the Client), it is possible that the performance of the professional opinions subsequently formed by Mazars and of services earlier in the Contract of Services is no longer in harmony with the relevant regulatory environment in effect, interpretations of law by the authorities, or case law. The liability of Mazars shall not extend to any damage arising from the above. 

In the course of the performance of the Contract of Services, if it is for the provision of any professional opinion, recommendation or advice, then any professional opinion, recommendation or advice given by Mazars may not be considered as a declaration pertaining to the likelihood of the occurrence of future events or circumstances.

In the course of the provision of advice with respect to any business line constituting part of the Services, Mazars may share its professional opinion in the course of oral consultations and may present to the Client the practical processes used by it, as well as draft versions of its advice. Mazars shall be required to indicate on its materials when they are to be considered as drafts. If Mazars finalizes and delivers to the Client the drafts or oral advice on the basis of the Contract in writing, such written documents shall supersede all prior drafts or oral advice. Mazars may not be held liable for Clients or other persons relying on or acting on the basis of the abovementioned drafts or oral advice. Mazars shall not be held liable for its advice provided orally or in the form or written drafts, whether or not printed on Mazars letterhead, and regardless of whether Mazars issues an invoice and Client makes a payment.

If any tax administration or other government authority launches any proceeding, whether or not related to the Services provided, the Client acknowledges that the participation of Mazars in the course of such proceeding shall not constitute part of the Services, except if the Contract of Services specifically provides so.

The Client undertakes an obligation to notify Mazars of any proceedings launched in connection with the earlier consultancy services provided by Mazars, within 3 (three) business days from becoming aware of the proceeding or the fact of being involved, in the interest if ensuring that the extent or scope of any damage and/or binding orders may be avoided or mitigated. The Client itself shall be responsible for any damage arising from its failure to perform the above obligation to provide information, to cooperate and to mitigate the damage.

In case of Outsourcing Services, the liability of Mazars shall be limited to the following:

 • In all cases, Mazars shall be exempt from any liability arising from any breach of the Contract of Services, provided that its fault was not attributable to its own conduct. A fault is not attributable to Mazars’s own conduct if, in relation to the Services, it follows or complies in all material respects with the law, published or known codes of practice or relevant national or international standards (as the case may be) or other accepted or generally applied methodologies or, where no such codes of practice, standards or other methodologies apply to a Service, if it acts as it would reasonably be expected in the given circumstances.
 • In determining what professional rules, standards or other methodologies apply, the nature and extent of the Service and its recipient shall always be taken into account.
 • Mazars 's liability for any loss or damage of whatever nature and on whatever basis, suffered by the Client in connection with the Services, regardless of how it was caused, including through negligence but excluding fraud or other wilful misconduct, shall be limited to the amount specified in the Contract of Services.
 • Mazars’s liability shall be limited to that part of the loss or damage foreseeable by it under the contract which is fair and reasonable having regard to the proportion of the liability (or in case this cannot be ascertained, then the contribution) of the Client and any other party liable to the Client for the same loss or damage. The responsibility of Mazars is therefore in any case shared and in no way joint and several with any other responsible party.

The Client may only submit a claim for loss or damage arising out of or in connection with the Services to Mazars.

In the course of the services provided by the Innovation business line, the basic provisions on liability shall be supplemented with the following:

 • Mazars shall be responsible for contractual performance and provide a warranty for the services rendered, but it shall not guarantee that the services it provides will result in a business advantage, extra revenue or a significant improvement in the Client’s profitability.
 • Mazars guarantees a 90% annual availability rate for the delivery of the services of the Innovation business line. Any software errors in the internal operation of the system shall not be considered as downtime. Pre-announced outages for maintenance purposes are allowed twice a year.
 • Mazars shall not be liable for any loss of data, damage, loss of profit or any loss of business, including goodwill, arising in the course of the services, even if advised of the possibility of such damage, except (in respect of all types of damage) where the damage is caused by Mazars’s wilful misconduct or negligence. Mazars will use reasonable efforts to rescue or restore the Client’s data in a critical situation.
 • Mazars shall not be liable for any direct and/or indirect damages incurred by the Client or for consequential damages (including the loss of value of the Client’s or any other third party’s property, loss of property benefits incurred in relation to such persons and costs necessary to remedy property damage) arising from any use of the service that is unprofessional and/or not in line with its intended purpose. Furthermore, Mazars shall not be liable for any damage for which it is not responsible and/or which are not causally related to the Mazars’s conduct, regardless of whether the Mazars has been informed of the possibility of such damage in advance, and for damage arising from the Client’s failure to perform its obligations.
 • Except in the case of intentional damage or damage to human life, limb or health, the amount of any claim for damages that the Client may assert against Mazars for any breach of the present GTC or the individual agreement shall be limited to 80% of the fee payable by the Client to Mazars for the year in which the damage occurred, as set out in the individual agreement. This limitation of liability shall also apply to liability for damage caused by Mazars’s employees, agents and/or subcontractors that are attributable to them.
 • In the course of the services of Mazars’s Innovation business line, as a rule, the systems on which the service is based are developed, implemented and run in Mazars’s IT environment. Should the Client wish to deviate from the above, this shall be agreed separately between the Parties. If the IT environment underlying the service is not provided by Mazars, but by the Client or one of its suppliers, Mazars shall not be liable for any failures or damages arising therefrom.  Furthermore, in this case, the service shall not include the maintenance, troubleshooting, upgrades and improvements of this external environment. In this case, the Client or its supplier shall be responsible for providing the environment and resources necessary for the proper functioning of the service, with Mazars undertaking to cooperate with the Client or its supplier or consultant providing the infrastructure or other IT services necessary for the proper functioning of the service.
 • The Client accepts that in the course of the provision of the services Mazars shall not be liable for the correctness of the data and content of the received basic data or of the electronic documents produced from them, nor for the fulfilment of the claims underlying the electronic documents produced or the basic data received or for any claims that may arise in connection with them.

4. The Payment of Invoices

Invoices issued by Mazars shall be due upon expiry (payment deadline), and shall be paid at that time by the Client. The payment deadline shall be the 10th calendar day from the date of the receipt of the invoice unless the Parties agree otherwise. In case of invoices that are not paid within 30 (thirty) days of the date of the invoice issue date, Mazars reserves the right to charge late payment interest, as well as a flat collection fee as provided for in the relevant provisions of law.

Without limiting any other of its rights and remedies, Mazars may suspend or discontinue the provision of any part or the entirety of its Services in case its invoice is not paid within 30 (thirty) days after the payment deadline. The Client shall be responsible for the payment of any taxes charged upon or in connection with the Services, including withholding taxes and all similar taxes (with the exception of taxes on the income and capital of Mazars, as well as the VAT charged after the Services in accordance with the relevant provision of law), duties and procedural fees.  

5. The Termination of the Contract

Either Party may terminate the present Contract, without providing its reasons for such termination, by way of 30 (thirty) days' written notice given to the other Party, which termination shall also constitute a termination of the Contract of Services constituting an annex hereto.

Mazars may terminate the present Contract with immediate effect, by way of written notice sent to the Client,

 • if Mazars finds that
  • any state regulatory, supervisory or professional body, or any other organization vested with legislative powers, adopts such new statute or other provision of law, regulation, interpretation or decision, or amend an existing rule in such a way, as a result of which the performance of any element of the Contract by Mazars would be unlawful, illegal or deemed as a violation of the rule of independence or other professional rules; or
  • there is a change in the circumstances (including, inter alia, changes in the ownership structure of the Client or any of its Group members), which may render the performance of any element of the Contract by Mazars to be unlawful, illegal or deemed as a violation of the rule of independence or other professional rules;
 • in case of a serious breach of contract by the Client.

Upon the termination of the Contract, the Client shall pay to Mazars, in accordance with the Contract of Services, the fees for the Services performed until the effective date of the termination, and shall reimburse Mazars for the costs incurred until that date.

6. Ownership of the Assets and Materials of Mazars

The intellectual property included in the materials handed over by the Client for the purpose of the provision of the Services shall remain in the ownership of the Client.

If, in the course of the performance of the present Contract, Mazars uses or creates any assets (whether tangible or intangible) owned by itself, such materials, documents, products, also including work sheets, shall remain in the ownership and the possession of Mazars. Mazars shall grant the Client a non-exclusive right of use with respect to the documents and other materials created and delivered in the framework of the Service, in the extent as justified by the purpose of the Contract.

The rights to use and publish the professional expertise, concepts, know-how, methods, procedures and capabilities of Mazars, as well as any modifications to the above, in the conduct of business (also including, without limitation, copyright and other intellectual property rights) shall be held by Mazars, and the Client may not request any transfer or limitations of such rights against the members of the Mazars Group of the employees thereof.

Notwithstanding anything contrary in Sections 5 and 9, the Client acknowledges that Mazars may acquire, in the course of the provision of the Services, such general experiences, skills, knowledge and ideas that its employees will also remain aware and in possession of later. The Client acknowledges and accepts that Mazars may use and publish such experiences, skills, knowledge and ideas, in such a way, however, that the identity of the Client cannot be determined from these.

The intellectual property rights and valuable rights related to the technology applied by Mazars, used or created by Mazars in the course of the performance of the present Contract, shall be held by Mazars (with the exception of materials handed over to Mazars by the Client in connection with which the intellectual property rights are held by the Client or a third party).

The technology used by Mazars shall include all such know-how, software, system interface, template, method, idea, concept, technique, device, process, and technology (also including web-based technologies and algorithms) which are possessed, leased or were developed by any member of the Mazars Group and used by Mazars in the course of the provision of the Services and the performance of its other obligations.

In the case of Outsourcing Services, any results thereof shall be provided to the Client in any form or medium by Mazars on the basis that they are for the sole benefit and information of the Client and that, except as required by law or by the competent regulatory authority (of which the Client shall inform Mazars in advance, unless prohibited by law) may not be copied, referenced, disclosed or disclosed to third parties, in whole or in part (except for the Client’s internal purposes), without the prior written consent of Mazars; such consent may be subject to the acceptance of conditions by Mazars, where applicable. The Client shall have the right to disclose all or any part of any results of the Services to their legal and other professional advisers for the purpose of seeking advice in relation to the Services, provided that in the course of doing so they inform such advisers that:

 • any disclosure or issuance by them (other than for their own internal purposes) is not permitted without prior written consent, and
 • to the fullest extent permitted by law, Mazars shall have no liability toward them in connection with the Services.

In the case of services provided by the Innovation business line, all software, program code or any IT concepts, developments or designs used by Mazars in the provision of the services shall be the exclusive property of Mazars. Under no circumstances may the Client copy, use, sell or distribute them in any way other than provided for in the specific contract. The Client also agrees that Mazars will register the Client as a user, if necessary for the service, in order to ensure the usability and availability of its services. For these users, Mazars may grant different privileges, with the type of privileges and their modification being at the sole discretion of Mazars, and password management may also only be provided by Mazars.

7. The Limitation of Liability for Damages

Mazars or any other member of the Mazars Group, or their respective employees may not be held liable toward the Client for any claim, obligation, loss, damage, cost and expense (collectively: “Claims for Damages”) exceeding twice the amount of the fees paid by the Client to Mazars in a timely manner, i.e. within the payment deadline shown on the invoice, with respect to such element of the Services in connection with which the damage occurred. In case of failure to pay or late payment, the Claims for Damages may not exceed 50% of the fees paid or payable with respect to such element of the Services in connection with which the damage occurred. An exception from the above shall be the case where a final and non-appealable court judgement finds that the Claims for Damages arose primarily from the wilful acts or omissions of Mazars or any other member of the Mazars Group, or their respective employees. Members of the Mazars Group or their employees may not be held liable under any circumstances for losses concerning the operations, incomes, profits, contracts, data or goodwill related to the present Contract and/or the Services (regardless of whether or not these may qualify as direct Claims for Damages), or for any consequential, special, indirect, incidental, punitive or exemplary damages or expenses.

If the exclusion of liability applicable to members of the Mazars Group and their Subcontractors identified in Section 1.3. is invalid for any reason, the limitation of liability under this Section 6 shall remain valid for members of the Mazars Group and Subcontractors.

8. Force Majeure

Neither Party shall be held liable for any late performance or omission which occurred due to circumstances or reasons outside the reasonable control of the given Party, also including, without limitation, the following: the acts or omissions of the other Party, the lack of cooperation that can be expected from the other Party (also including, without limitation, the companies and persons under the control of such Party, as well as their managers, directors, employees and agents), fires and other emergencies, natural disasters, epidemics, strikes or labour disputes, wars or other hostilities, as well as statutes, regulations or requirements issued or imposed by any state or governmental organization or authority.

9. Confidentiality

If, in connection with the present Contract, Mazars obtains any information or business secret included in the tax returns, or other proprietary information concerning the Client, or information that is designated by the Party making available the information as confidential, or that is clearly confidential due to its nature (“Confidential Information”), Mazars may not disclose such Confidential Information to third parties without the consent of the Client. However, the Client shall permit the disclosure of Confidential Information to (i) members of the Mazars Group (including their partners, managers and employees) as well as to Subcontractors (ii) legal counsels, auditors or insurers, or, if required by any law, regulation, or in judicial or administrative proceedings, or applicable professional standards, or in connection with any potential litigation; or (iii) if (A) the Confidential Information have become publicly accessible in any way (including, without limitation, information submitted to government authorities and disclosed to the public) other than Mazars disclosing them, by way of a breach of the present confidentiality obligation; (B) Mazars obtains the Confidential Information non-confidentially, provided that Mazars was not aware that the disclosure of such information to Mazars would have been prohibited; (C) the Confidential Information was known to Mazars prior to receiving it from the Client, without any confidentiality obligation arising in connection with them; (D) Mazars obtains the Confidential Information independently from the Client making available the same to Mazars.

Without the express, written consent of Mazars, the Client shall not disclose to any third party the advice, opinions, reports and other materials delivered on the basis of the present Contract, except in case (i) the relevant provisions of law or applicable decision or provision of authority prescribe disclosure or such disclosure is required for the protection of the rights or equitable interests of the Client; (ii) the shares of the Client or its subsidiaries are registered by the United States Securities and Exchange Commission, and any member of the Mazars Group is the auditor of the Client or any subsidiary of the Client, in which case the disclosure of the advice, opinions, reports and other materials delivered on the basis of the present Contract is not limited, or (iii) the corporate tax law of United States or the tax havens guide of the United States Internal Revenue Service (or a similar law or guideline of another tax administration) is applicable, in which case the disclosure of the advice, opinions, reports and other materials delivered on the basis of the present Contract is not limited. The Client may only use the advice, opinions, reports and other materials delivered by Mazars for the purposes included in the Contract of Services; in particular, without the prior, written consent of Mazars, the Client may not use any advice, opinions, reports and other materials delivered by Mazars for the purpose of business decisions made by third parties or for advertising purposes. The Services are exclusively for the benefit of the Client. The mere receipt of the advice, professional opinions, and other materials by any person shall not be deemed to give rise to any obligation of due diligence, professional relationship, or any present or future obligation between such persons and Mazars. Consequently, if the advice, opinions, reports and other materials (as well as information derived from them) is also provided to another person in line with the above, Mazars shall not be bound by the obligation of due diligence of or any other obligation toward such or any other person who may subsequently receive the abovementioned materials.

The Client acknowledges and accepts further that Mazars may use, in the course of discharge of its professional obligations as the independent auditor of the Client, any information that Mazars may come into possession of.

10. The Survival and Interpretation of the Provisions of the Contract, Third-party Beneficiaries

Such provisions of the Contract the effect of which, under the terms of the Contract or the nature of the provisions, survives the termination of the present Contract shall also remain in effect after the expiry or termination of the Contract.

If any provision of the present Contract is held unenforceable by a competent court or other competent authority, such provision shall not affect any other provisions of the Contract, but may be modified to the extent necessary to render that provision enforceable while taking into account to the fullest extent possible the intention of the Parties, as included in the Contract.

11. Assignment

The present Contract may not be assigned or otherwise transferred without the prior written consent of the other Party, except that Mazars may assign its rights and obligations under the present Contract to any member of the Mazars Group. Neither Party consents either directly or indirectly to their claims against the other Party arising from the present Contract being assigned or transferred to a third party.

12. Indemnification

The Client shall indemnify and hold Mazars, as well as the other members of the Mazars Group and their respective employees, harmless of and from any and all Claims for Damages submitted by third parties, except when a court finds in a final, non-appealable ruling that the above occurred primarily as a result of a malfeasance by Mazars, any other member of the Mazars Group, or their respective employees. In cases when a court finds in a final, non-appealable ruling that the provisions of the present clause are partly or wholly invalid, the combined liability of Mazars, other members of the Mazars Group and their respective employees with respect to a given Claim for Damages shall not exceed the extent that the weight of their acts represents relative to other acts contributing to the occurrence of the Claim for Damages. The release and indemnification from Claims for Damages submitted by third parties, as far as legally possible, shall mean, among other things, the following: the Client joining the lawsuit (or other proceedings aimed at settling a legal dispute), the satisfaction of third parties' Claims for Damages against Mazars, as well as the payment to Mazars of the documented costs incurred in connection with such Claims for Damages. Mazars shall inform the Client without delay of any damage, costs and other liabilities arising as a consequence of third parties' Claims for Damages. Mazars shall not be liable for the use of the materials delivered in the framework of the Service by third parties, or the consequences of such use.

13. Governing Law and Jurisdiction

The present Contract shall be governed by and construed in accordance with the statutes and other provisions of law of Hungary (without giving effect to the choice of law provisions of that country). The courts of Hungary shall have exclusive jurisdiction in any lawsuits and proceedings arising from the present Contract or related thereto. The Parties hereby expressly and irrevocably (i) accept and submit to the exclusive jurisdiction of the abovementioned courts in such lawsuits and proceedings, and (ii) to the fullest extent permitted by law, waive their right to refuse the competence of the given court with reference to lack of jurisdiction.

14. Electronic Communication

Unless they expressly agree otherwise, each of the Parties shall assume that the other Party accepts the sending of confidential and non-confidential documents and other communication related to the Contract, properly addressed, by fax, e-mail (also including information otherwise sent via the internet). In case of Outsourcing Services, the only accepted communication channels for the purpose of communication and transmission of materials are: written correspondence (postal mail), electronic mail, sending via FTP server, Signals, InControl.

The Parties shall accept declarations sent electronically as properly notified. Each of the Parties shall be responsible for the protection of respective systems and interests.

15. Entire Agreement, the Amendment and Validity of the Contract

Any terms negotiated prior to the execution of the Contract of Services shall constitute part of the Contract only if the present Contract expressly provides for them. The present Contract supersedes all prior agreements and understandings, whether written or oral, related to the subject of the Contract. Any amendment of the Contract shall be valid only in a written form, signed by the duly authorized representatives of both Parties, provided however, that the extent of the Services identified in the Contract of Services may be modified also by way of the written agreement of the Parties (including messages sent by e-mail or fax). In case Mazars has already commenced the work (for example, in the form of gathering information, project planning or the provision of initial consultancy), the Client acknowledges that the Contract entered into effect on the day when the work was commenced.

16. Limitation of Warranty

The present Contract governs the provision of the Services. Mazars warrants that it provides the Services in good faith and with due professional diligence that may be expected. Mazars shall not undertake any other express or implied warranty.

17. Other Clients

The present Contract shall not exclude or limit in any way the provision by Mazars or any other member of the Mazars Group of services to other clients (also including services that are identical or similar to the Services) or the use by Mazars of the knowledge, experience or skills acquired in the course of the provision of the Services for any purpose, or publishing the same, in compliance with the confidentiality obligation included in Section 9, even in case the interests of such clients are in conflict with the interests of the Client. Similarly, if Mazars is in possession of any information that it acquired bound by a confidentiality undertaking toward another client or a third party, Mazars shall not be bound to share such information with the Client or to use the same for the benefit of the Client, however relevant it may be from the point of view of the Services.

18. Employees

Both Mazars and the Client agree that they shall not, either directly or indirectly, employ, offer employment to, hire or submit any order to any employee of the other Party, or business associations in the scope of interest of such persons, who participated in the provision of the Services or were otherwise directly related to the present Contract. The term of this limitation shall be 12 months from the termination of the Contract between Mazars and the Client. In case the Client nonetheless engages in some form of contact with the Mazars employee in breach of the Contract, the Client shall pay to Mazars as contractual penalty an amount equalling twelve (12) times the employee's salary and benefits in his or her last month of employment by Mazars.

19. The Destruction of Working Documents

Documents, electronic or otherwise, that Mazars retains after the provision of the Services (also including documents that are proprietary to the Client) may be regularly destroyed in accordance with the internal regulations of Mazars in effect at any given time.

20. Marketing Materials

Neither of the Parties may use the commercial or service trademarks, logos and/or brand names of the other Party in any external PR materials without the prior written consent of the other Party.

21. The Use of the Client’s Name

Notwithstanding anything contrary in the present Contract, Mazars may include references to the Client's name and the Services provided for it in its internal data management systems, as well as in any marketing and PR materials for the purpose of giving a description of its work so far.

22. The Resolution of Legal Disputes

The Parties agree that they shall attempt to resolve any and all legal disputes and claims arising out of or in connection with the present Contract, within the shortest possible time, by way of negotiations conducted in good faith between members of the top management of the Parties. If the legal dispute is not settled in the framework of such negotiations between executive officers within 60 (sixty) days from the date when the procedure is initiated, the Parties may take legal action. The provisions of this section shall not in any way prevent either of the Parties from taking legal action prior to or after initiating the settling of legal issues in order to protect their intellectual property, business secrets or confidential information, as well as to secure any statutory right or legal remedy.

23. Fees

The fees payable for the Services, as well as the Client's obligation to pay such fees, shall not depend on the conclusions reached in the framework of the Services or the results of the advising. Fees determined in a foreign currency shall be paid in the amount and in the currency specified on the invoice to the bank account of Mazars.

The Client acknowledges that Mazars reserves the right to determine the manner of invoicing in its Contracts of Services, on a case-by-case basis.

Mazars reserves the right to extend, amend or change these manners of invoicing at any time. Mazars shall notify the Client of any such changes within 8 business days, unless agreed differently in the Contract of Services.

The fees charged for the Services shall be determined on the basis of the actual amount of time devoted to the provision of the Services, the hourly rates of the person providing the Services (also including the Services provided by the Subcontractors), as well as the methods, approaches, and know-how used. The actual amount of time spent on the provision of the Services may be different from the estimate given at the time of the price quotation.

If the fees charged for the Services are not in the category of fixed fees, then the fees charged for the Services shall be determined on the basis of the actual amount of working time devoted to the provision of the Services, the hourly rates of the person providing the Services (also including the Services provided by the Subcontractors), as well as the methods, approaches, and know-how used. The actual amount of time spent on the provision of the Services may be different from the estimate given at the time of the price quotation. The determination of the fixed fees may also be different in case of fixed fee, similar or the same Services.

In case of Services invoiced at an hourly rate, the hourly rates of Mazars employees depend on their position. The hourly rates of the Mazars employees are subject to change on the basis of promotions. The hourly rates are also valid for the Services provided by the Subcontractors, excluding, however, the Services provided by other member companies of the Mazars Group.

The Client acknowledges that the fees payable in connection with Services provided by other members of the Mazars Group shall be invoiced on the basis of the rates in effect at the given member companies, including services invoiced at a fixed or at hourly rates.

Mazars reserves the right to increase its fees for all the services it provides and those specified in individual contracts in accordance with the annual average consumer price index published by the Central Statistical Office compared to the fees valid on December 31 of the year preceding the publication of the consumer price index (price adjustment based on inflation rate). Such adjustment may be applied once a year upon the official publication of the announcement of the Central Statistical Office containing the annual average consumer price index, of which Mazars informs the Client 15 days before the effective date of the adjustment.  In connection with the application of the fee adjustment, given that it does not qualify as an amendment to the individual assignment contract, the Client is not entitled to an extraordinary right of termination.

Mazars also reserves the right to initiate and continue negotiations with the Client in addition to the inflation-adjusting fee adjustment above, in the event that economic circumstances justify Mazars increasing the fees beyond the rate of inflation.

If the Services are not performed partly or wholly for reasons arising in the scope of interest of the Client, the Client shall pay a pro-rated part of the fee that is proportionate to the work performed, regardless of whether the service constituting the subject of the Contract of Services is invoiced at a fixed rate or an hourly rate.

The fees charged for the Services shall not include the expenses incurred by Mazars in the course of the provision of the Services, except if the Parties agreed otherwise for the given assignment. Any reasonable expenses incurred by Mazars in connection with the provision of the Services, the fees for intermediated services, Subcontractor's performances, as well as the consideration for products and services purchased (including, without limitation, the costs of travel, provisions, fees of public notaries and lawyers, translation and interpreting costs, as well as procedural fees and costs) shall be invoiced in addition to the fees for the Services.

With regard to travel costs, Mazars shall purchase first-class tickets in case of rail travel, economy class in case of flights within Europe, and business class or equivalent in case of flights outside of Europe. Mazars shall obtain the approval of the Client for expenses exceeding EUR 3,000 (three thousand euros), and shall deliver copies of the invoices for such expenses to the Client if requested by the latter.

Mazars reserves the right to invoice the fees for the Services on an ongoing basis, proportionately to the part of the Services rendered, as well as to require the payment of an advance prior to the actual commencement of the Services, simultaneously with the execution of the Contract, the extent of which shall be typically, unless the parties agree otherwise, 40% (forty percent) in case of Services the fee for which exceeds EUR 1,000 (one thousand euros). Mazars reserves the right to require an advance payment of the expenses in case the amount of such expenses is expected to exceed EUR 500 (five hundred euros).

If the work constituting the subject of the assignment is suspended for more than thirty (30) days for reasons not attributable to Mazars, the proportionate part of fees payable to Mazars shall become due. In case additional time is spent by Mazars by reason of not receiving the information necessary for the continuation of the work constituting the subject of the assignment in a timely manner or proper form, the revision of the fees related to such additional time spent will be necessary.

Mazars may offset any amounts claimed from the Client against any claims the Client may have against Mazars.

24. Data Protection

Mazars processes personal data, as defined in the relevant provisions of law, handed over by the Client in the interest of the provision of the Services (hereinafter: the “Client's Personal Data”). Mazars may only process the Client's Personal Data in accordance with the provisions of the Contract of Services, the mutual agreement of the Parties, and the instructions of the Client. The Client's Personal Data shall consist of the personal data of the Client's employees, agents, directors, as well as the Client's legal representatives, as required by the anti-money laundering regulations and other applicable regulations. The Client hereby certifies that it is fully authorized under the relevant provisions of law as necessary for the processing and the forwarding to Mazars of the personal data, as well as to instruct Mazars to process the Client's Personal Data, and agrees to only provide Mazars with accurate and up-to-date personal data.

At the request of the Client, Mazars shall only use the Client's Personal Data for the purposes included in the Contract and/or mutual agreements, as well as for the purpose of compliance with the anti-money laundering regulations and other applicable regulations.

The Client hereby consents to Mazars using the Client’s Personal Data, as defined above, for marketing purposes (e.g. commercial communication – direct mailing). The Client may verify and/or update the Personal Data used for marketing and direct mailing purposes, and may revoke its permission to process such data for marketing and direct mailing purposes at any time, by way of giving notice to Mazars at the address indicated in the Contract of Service.

Mazars hereby informs its Clients that all information necessary for the performance of the tasks pursuant to the legal relationship between them – including, without limitation, data, legal deeds and other documents – are stored in cloud-based storage (Microsoft SharePoint, OneDrive or other secure client portal), and also uses other online collaboration and reporting tools (e.g. Teams, Onenote, todo, PowerBI, etc.) to which the Client expressly consents by way of signing the contract of services.

25. The data controlling and data processing activities of Mazars generally and by business line

Mazars informs the Client that its data controlling activity is governed by the effective version of its Privacy Policy, and declares that, with respect to the data controlled by it in connection with the Contracts of Services, it shall comply with the provisions of the effective version of the Privacy Policy of Mazars.

The Parties agree that Mazars may process personal data on behalf of the Client as a data controller on the basis of certain services under the Contract of Services and, in this case, with the consent of the Client, shall perform the data processing activities necessary for the provision of the service on the basis of the provisions of this clause (clause 25) without a separate data processing agreement. Mazars shall be predominantly considered a processor in the course of the provision of its services, and therefore the Client is referred to in this section as the Controller and Mazars as the Processor.

The Client declares that by accepting these General Terms and Conditions, it consents to the processing of its personal data without a separate data processing agreement and that in all other cases where Mazars is considered as a controller, it shall act in accordance with the Privacy Policy in force at the time.

The subject of the data processing: The controlling of the personal data of natural person data subjects in a legal relationship with the Client, by way of the processing of the Client’s accounting vouchers, the performance of payroll accounting, social security administration and record-keeping tasks related to the salary, cafeteria, expense reimbursement and other welfare and social benefit payment obligations of the Client to its employees, as well as the performance of reporting and data supply obligations on employment relationships at the Client to the authorities; in addition, the performance of the notification, tax payment and tax returns filing obligations for employees posted to the Client.

An accounting voucher shall be understood as a document (invoice, contract, agreement, report, bank statement, provisions of law or other document that may be qualified as such) that is prepared and issued by the Client as a business entity or by a natural or legal person in a business or other relationship with the Client – regardless of whether it is printed or produced by some other means – that supports the posting (documentation) of an economic event in the accounting books,  (Section 166 of the Accounting Act). It is not necessary to obtain the prior consent of data subjects for the use of the data processor, but they shall be informed, which is the task of the Client.

The term of the data processing: for the duration of the contract with the Client, but maximum until the end of the period for which the Client is required to retain the document on the basis of a provision of law (in accordance with the Act on Accounting, 8 years (Section 169), 50 years, or without a time limit).

The nature and the purpose of the data processing: The performance of the Client’s tax, contribution and accounting obligations, as well as the performance of obligations related to labour law and payroll accounting.

In the area of accounting and payroll accounting, the performance of the Client’s tax, contribution and accounting obligations, also including the maintenance of general ledger records, the preparation of summary postings, the compilation of the annual report, the analysis of the data in the report and the accounting records, the drawing of conclusions serving as the foundation of the economic decisions. The performance of tasks related to employment law and payroll accounting.  The Processor guarantees that it shall not control or use the personal data controlled in the framework of the above tasks for any other purpose.

In the area of tax consultancy (expat), the purposes of the data processing are the facilitation of the performance of the tax and social contribution payment, as well as immigration registration obligation of employees posted abroad, as well as the provision of expat-related advising service.

The Processor guarantees that it shall not control or use the personal data controlled in the framework of the above tasks for any other purpose.  

The types of personal data: 

 a) The natural personal identification data of the natural person (including previous name and title), their sex, citizenship, place and date of birth, mother’s maiden name, tax identification number, social security number (TAJ number), the start and end date of the employment, tax number, and in case of tax advising, the registration certificate and residence permit.

In addition to the above: Permanent and temporary address, telephone number (private), marital status, level of education, number of certificate evidencing qualification, name of institution issuing such certificate, vocational qualification, number of certificate evidencing vocational qualification, name of institute issuing such certificate, language skills, level of language skills, number of document evidencing language skills and their levels, entitlement to pension, pensioner registration number, monthly amount of pension, year of retirement, number of dependent children living in same household, place(s) and date(s) of birth of such child(ren), mother’s name(s) of such child(ren), social security numbers of such child(ren), tax number(s) of such child(ren), entitlement to maternity benefit (GYES) or childcare allowance (GYED), employment with other employer(s), status as sole trader, certificate of employment issued by previous employer, data sheet issued by previous employer on taxable incomes, certificate issued by previous employer on social contributions paid, name of employer, start and end date (in case of previous) employments, position, name of supervisor, cost centre, gross salary, working time, trial period, domestic bank account number, number of leave days, number of leave days used, fact of sick leave, length of sick leave, name(s) of previous employer(s), length of professional experience with previous employer(s), gross salary requirement, sick leave certificate issued by hospital (e.g. previous illnesses), information not linkable to Mazars services (e.g. court decision on child care due), personal data of spouse, marriage and birth certificates, e-mail address (private), EGYKE, in case of tax advising and expat service, also the apartment rental agreement and contract of posting.

In the area of accounting and payroll accounting services, in addition to the above: The receipt of jobseeker’s benefit (at the starting date of employment); the duration of receiving jobseeker’s benefit; the fact of holding an Erzsébet Voucher Plus card; CV; IT skills; areas of interest (specialisation); license plate number; Illness code (on patient records); E-mail address (private); result of occupational health (aptitude) test.

In addition, in the area of tax advising:  Marriage and birth certificates, E-mail address (private), EGYKE; in case of expat service, also the apartment rental agreement and contract of posting.

 b) Health data, personal data pertaining to trade union membership, in case the Labour Code attaches any consequence of employment law or the Tax Code attaches any consequence of tax law to such data, on the basis of Article 9 (2), point b) of the GDPR.

 c) In the area of tax advising, copies of the personal documents of data subjects.

Copies shall be made in the interest of the performance of the obligations under the following provisions of law: 

 • Act CL of 2017 on the rules of taxation
 • Act CLI of 2017  on the rules of tax administration
 • Act CXVII of 1995 on personal income tax
 • Act LXXX of 1997 on the eligibility for social security benefits and private pensions and the funding for these services
 • Government Decree 95/1997. (XI. 5). on the implementation of Act LXXX of 1997 on the eligibility for social security benefits and private pensions and the funding for these services
 • Act II of 2007 on the entry and stay of third-country nationals
 • Government Decree 114/2007. (V. 24). on the implementation of Act II of 2007 on the entry and stay of third-country nationals
 • Act I of 2007 on the entry and residence of persons with the right of free movement and residence
 • Government Decree 113/2007. (V. 24). on the implementation of Act I of 2007 on the entry and stay of persons with the right of free movement and residence
 • Ministerial Decree 25/2007. (V. 31). IRM on the implementation of Act I of 2007 on the entry and stay of persons with the right of free movement and residence and Act II of 2007 on the entry and stay of third-country nationals.
 • Ministerial Decree 28/2007. (V. 31). IRM on the fees for procedures related to the entry and stay of persons with the right of free movement and residence and the entry and stay of third-country nationals.
 • Government Decree 45/2013. (XI. 28). on the permitting of the employment of third-party nationals in Hungary on the basis of a non-combined application procedure, on the exemption from the permitting obligation, on the involvement of the labour centres of capital city and county government offices in the combined application procedure in their capacity as specialised authority, on the notification of the employment in Hungary of third-party nationals that are not subject to permitting, and on the payment of wages.
 • Act LXVI of 1992 on the keeping of records on the personal data and address of citizens.
 • Government Decree 146/1993. (X. 26). on the implementation of Act LXVI of 1992 on the keeping of records on the personal data and address of citizens.
 • Act LXXXIV of 1998 on the support of families
 • Government Decree 223/1998. (XII. 30). on the implementation of Act LXXXIV of 1998 on the support of families
 • Act CLVI of 2011 on the amendment of tax laws and other related regulations

The categories of the data subjects: employees of and others working for the Client, persons receiving benefits, contractual parties of the Client (suppliers, customers), in cases prescribed by the law, family members of the employees.

Rights and obligations of the Client (Controller):

The Controller is entitled to check at the Processor the performance of the activity according to the contract.

The Controller shall be responsible for the lawfulness of its instructions related to the tasks specified in the contract; at the same time, however, the Processor shall immediately notify the Controller if the instruction of the Controller or the execution of the same would violate any provision of law.

It shall be the obligation of the Controller to inform the natural person data subjects of the data processing according to the present contract, and if required by law, to obtain their consent.

The rights and obligations of Mazars as Data Processor

Right of instruction: In the course of its activities, the Processor shall only proceed in accordance with the written instructions of the Controller.

Confidentiality: The Processor shall ensure in the course of its activities that – provided that they are not otherwise subject to a suitable confidentiality obligation based on a provision of law – the persons authorised to have access to the personal data of the data subjects undertake confidentiality obligations with respect to the personal data they have access to.  

Data security: Taking into account the state of the art, the costs of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risk of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons, the Controller shall implement appropriate technical and organisational measures to ensure a level of security appropriate to the risk. The Controller shall take steps to ensure that any natural person acting under the authority of the Controller who has access to personal data does not process them except on instructions from the controller, unless he or she is required to do so by Union or Member State law. The Processor shall ensure that only duly authorised persons have access to the data stored, via an internal system or by way of direct access, and only in connection with the purpose of the data controlling. The Processor shall ensure the necessary, regular maintenance and development of the devices used. The devices used for the storage of the data shall be placed in a locked room with suitable physical protection, and the Processor shall also provide for its physical protection.  The Processor shall use persons of suitable knowledge and experience in the interest of the performance of the tasks specified in the contract. The Processor shall present the technical and organizational measures in detail in its IT Security Policy, into which the Client may receive an insight, to the extent necessary, on the site. Further, the Processor shall ensure the preparation of the persons used by it with respect to data protection provisions of law to be complied with, the obligations undertaken herein, as well as the purpose and manner of the recording of the data.

The use of sub-processors: The Processor agrees that is shall only use sub-processors in case of satisfying the conditions prescribed in the GDPR and in the Information Act.  The Controller hereby gives a general power of attorney to the Controller to use a sub-processor (subcontractor). The Processor hereby informs the Controller that it uses the following sub-processors:

Name of sub-processor: Telekom Rendszerintegráció Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. tax number: 12928099-2-44, company registration number: 01-10-044852). Task: operation of information technology systems (network, servers, firewall).

In addition to the above, in the areas of Accounting and Payroll Accounting:

Name of sub-processor (payroll services): Nexon Kft. (1138 Budapest Váci út 186, tax number: 10245264-2-41, company registration number: 1-09-062647). Task: developer and operator of payroll accounting software.

Name of sub-processor (accounting services): DAX Consulting Kft. (1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52., tax number: 14335130-2-42, company registration number: 01-09-899321). Task: Developer and operator of MS Axapta accounting software.

On the basis of this information, the Controller may raise an objection against the use of a sub-processor, in which case the Controller may only that sub-processor in case of satisfying the conditions specified in the objection. Where the Processor engages a sub-processor for carrying out specific processing activities on behalf of the Processor, the same data protection obligations as set out in the contract between the Controller and the Processor shall be imposed on such sub-processor by way of a written contract, in particular providing sufficient guarantees to implement appropriate technical and organisational measures in such a manner that the processing will meet the requirements of the GDPR. Where the sub-processor fails to fulfil its data protection obligations, the Processor shall remain fully liable to the Controller for the performance of the sub-processor's obligations.

Cooperation with the Controller:

 • In the course of its activities as Processor, Mazars shall assist the Controller by all suitable means to facilitate in the interest of the enforcement of the rights of the data subjects and the performance of its related obligations.
 • Mazars as Processor shall assist the Controller in the performance of the obligations according to Articles 32 to 36 of the GDPR (Security of processing, Data protection impact assessment and Prior consultation), taking into account the nature of the data controlling and the information available to the Processor.
 • Mazars as Processor shall, in case of a personal data breach, notify this fact to the Controller without undue delay and, where feasible, not later than 24 hours after having become aware of it.
 • Mazars as Processor shall make available to the Controller all information necessary to demonstrate compliance with the obligations laid down in Article 28 of the GDPR and allow for and contribute to audits, including on-site inspections, conducted by the controller or another auditor mandated by the controller. With regard to this point, the Processor shall immediately inform the Controller if, in its opinion, an instruction infringes the GDPR or other Union or Member State data protection provisions.

The return of data and vouchers during the term of the contract: After the completion of the processing, the Processor shall return to the Controller the accounting vouchers and payroll accounting materials applicable to the given year by 31 May of the following year, and shall retain the electronically stored data, lists and records until the termination of its legal relationship with the Controller, but in any case not later than the time limit prescribed for the retention of vouchers in the Accounting Act, i.e., for 8 years (Section 169), or until the end of the retention period for payroll accounting data (50 years, or without a time limit).   

Procedure in case of the termination of the Contract: The termination of the Contract of Services shall also entail the termination of the present data processing contract (if any). Upon the termination of the present contract, Mazars as Processor shall  – in the absence of a different agreement between the parties – return to the Controller all documents, accounting vouchers and records in its possession in accordance with the Contract of Services and shall transmit electronically managed data, lists and records to the Controller, or in case the Controller is not able to receive such data electronically, it shall hand over the data in a hard copy (printed) form. The database established related to the provision of the service, also containing electronically recorded personal data, shall be retained at the Company also after the termination of the legal relationship, in the interest of any subsequent audit by the competent authorities (e.g. NYENYI, employment status) and self-revisions, as well as for the enforcement of claims arising from the legal relationship between the Client and the Company. After the termination of the agreement, Mazars will continue to act as a data processor, since the retention of the data, as arising from the contract of service concluded with the Controller, shall take place on behalf of the Controller, in the interest of the contractual service-related supply of data, self-review and the enforcement of rights. The retention period for the personal data in the electronic database shall be the time limit for the enforcement of claims (5 years after the termination of the contract, or in case of a pending legal dispute, until the conclusion of the same with legal effect, or until the completion of the revision or re-opening of the case), and depending on the nature of the data, until the end of the statutory retention period (8 years, 50 years, without a time limit). After the termination of the legal relationship between the parties, the Controller shall have the obligation to ensure the retention of the data, records and accounting vouchers, also including the electronically stored forms and data, as required by the relevant provisions of tax and accounting laws. 

The Parties declare that they consider the provisions of this Clause 25 as a data processing agreement between them, also without drawing the same up in a separate document.

26. Cross-border Transmission of Data

The Client acknowledges that Mazars may transmit the Client's Personal Data across regional or national borders (also including to countries outside of the territory of the European Union), including to members of the Mazars Group and to Subcontractors, if Mazars has reason to assume that this would duly facilitate the provision of the Services and provided that such transmission of data is in compliance with the relevant provisions of law.

27. Returning of Personal Data

Upon the termination or expiration of the Contract, Mazars shall return the Client's Personal Data, and the Client shall return Mazars' Personal Data (if made available), except in case (1) such data have been returned or destroyed earlier on the basis of the Contract of Service, (2) the Parties agreed otherwise, or (3) a relevant provision of law requires otherwise

28. Delivery of Documents

At the request and expense of the Client, Mazars shall deliver to the Client all paper-based documents provided by the Client in the course of the provision of the Services. This shall not apply, however, to the correspondence between Mazars and the Client, the internal documents of Mazars, as well as to such other documents that Mazars is required to retain on the basis of the relevant provisions of law, such as anti-money laundering legislation. Mazars may make copies of the documents to be returned to the Client, and may retain these in its own files. The costs incurred in the process of the above may be charged to the Client if these copies are necessary for the purpose of enabling Mazars to prove that it has discharged its professional obligations. The Client is required to take receipt of the documents returned by Mazars within 3 months after requesting Mazars to return them. If the Client fails to take receipt of the documents within the above time limit, Mazars may return the documents to the Client at the latter's cost, or charge the Client for the cost of storage. In the absence of a written instruction by the Client otherwise, Mazars is also entitled to destroy the paper-based and/or electronically stored documents after ten years, if some of the documents to be destroyed are the property of the Client. If the Client wishes to retain the documents for a longer period of time, it shall give Mazars prior notice of its intention, and Mazars may charge the Client for the cost of storage related to the above.

29. Information Security

The Client acknowledges and accepts that Mazars operates an Information Security Management System in accordance with EN ISO 27001 and has a certificate of operation issued by an accredited certifier. The Client agrees that the procedures and policies of Mazars’s Information Security Management System are binding on both parties during the term of the legal relationship between the Client and Mazars, and that they shall comply with the requirements of the Information Security Management System in particular, but not limited to, the following:

 • Correspondence and all other communications between Mazars and the Client, through either party’s electronic communication or email system, shall be deemed written correspondence by Mazars and may be used and presented as evidence in court if Mazars becomes a party to litigation. By accepting the present General Terms and Conditions, the Client acknowledges that it has received this information.
 • Mazars is only entitled to request evidence of communications through the Client’s IT system (e.g. in case of a request from a public authority) on the basis of its legitimate interest, justified by the necessary balancing of interests and justified in writing.
 • Mazars may log and monitor all activities performed on the systems made available to the Client, using the user ID provided for the Client.
 • The Client shall keep the user ID and password provided to it in confidence, shall not disclose them to any other person, shall use the user ID for its intended purpose only, and shall not use it for any purpose causing damage. The Client acknowledges and accepts that Mazars uses an MFA system, and that the Client it shall be fully liable for any incident related to the user ID provided for it.
 • The Client undertakes an obligation that in case it wishes to delegate a replacement for a person using the user ID provided to a particular employee, it shall not transfer the previous user ID and password to that person, but will request in writing to Mazars the revocation of the user ID and the simultaneous setting up of a new user ID for the new employee.
 • The Client undertakes to report to Mazars’s designated contact person any problems arising from the use of the IT resources made available by Mazars.
 • The Client acknowledges and agrees that Mazars is obliged to report information security and data protection breaches to the relevant authorities (National Cyber Security Institute and National Authority for Data Protection and Freedom of Information), as defined in the applicable legislation, in relation to which the Authorities have the right to investigate. In the course of such investigations, the Authorities shall have the right to contact all data subjects with access to Mazars information systems and to collect information from them, including, where applicable, the Client.
 • The client acknowledges and accepts that Mazars uses the Mazars Group's central collaboration platform (Signals) for the secure sharing of information in order to preserve the confidentiality of information exchange with its clients. Mazars receives information and data from its clients on this platform, and makes information and data available to its clients on this platform. In order to maintain and preserve its information security certificate, Mazars can only deviate from this in special, extraordinary cases, based on individual assessment. In these cases, Mazars does not take responsibility for the security of the shared information and data, their secure handling is the responsibility of the Client.
 • If Mazars provides the Client with IT equipment, the Client undertakes to ensure:
  • the preservation of the condition and proper use of the equipment it uses;
  • the continuous monitoring of mobile devices;
  • the prompt reporting to Mazars of any malfunction detected in the equipment it uses, in the manner and/or to the person specified by Mazars;
  • upon the termination of the legal relationship for whatever reason, the return of all assets belonging to Mazars which have been issued to it and used by it, in the configuration and in working order received;

30. Conflicts of Interest / Auditor Independence

Mazars is entitled to terminate the provision of the Services with immediate effect, in writing, in case the Client creates a situation, or a situation otherwise emerges, that results in a professional conflict of interests pursuant to the rules of the professional organization or regulator supervising the activities of Mazars. Mazars shall, as far as possible notify the Client of such situations after it has become aware of the emergence of a situation resulting in a conflict of interests (which may, under the present Section, also involve the termination of the Services). The Client shall be required to pay for the Services provided and the costs incurred until the day when Mazars has become aware of the situation resulting in a professional conflict of interests.

As far as possible, Mazars shall review the situations in which the possibility of a conflict of interest is inherent before commencing the provision of the Services to the Client. Nevertheless, since Mazars provides a diversity of professional services to its Clients, it is unable to fully identify all situations that may cause a conflict of interests for its Clients. For this reason, the Client shall inform Mazars as soon as possible of all such situations in which the possibility of a conflict of interests may be inherent which may be related to the Services provided for the Client. In cases where either Mazars or the Client identifies a potential conflict of interests, and Mazars is of the opinion that the interests of the Client may be properly enforced in by way of introducing the appropriate measures, Mazars shall discuss such procedures with the Client.

31. Information Concerning the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing

The Client acknowledges that, in connection with the contractual relationship, Mazars has satisfied the due diligence obligation imposed by Sections 7 to 10 of Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing, and consequently, the data of the Client and its representative, as well as of the contractual relationship, as required by law, have been duly recorded on separate data forms. Pursuant to Sections 11 to 12 of Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing, Mazars shall ensure during the whole term of the contract that the available data and documents pertaining to the Client and the contractual relationship are up to date. With a view to the above, the Client shall, within 5 (five) working days of learning of any change in the data provided in the course of the client due diligence procedure or in the person of the actual beneficial owner, notify Mazars of such changes. The Client acknowledges that, pursuant to Sections 30 to 37 of Act LIII of 2017 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing, Mazars is required to file a report to the authorities, without notifying the Client, if any information, fact or circumstance may suggest money laundering, or the origin of anything from criminal activity. The Client acknowledges that the performance of the above reporting obligation of Mazars shall not be considered as a breach of its confidentiality obligations.

With respect to all of its business lines, Mazars shall act in compliance with the relevant provisions of laws and policies in connection with the prevention and combating of money laundering and terrorist financing.

32. Compliance with Act XXXVII of 2013

If Mazars becomes intermediary in course of its service provision based on the Sections 43/U – 43/Z of the Act XXXVIII of 2013 (Act on International cooperation on taxes and other liabilities, hereinafter: “Aktv”) and the service relates to cross-border arrangements (Annex 4 of Aktv) that Mazars has to report to the Hungarian Tax Authority with the content prescribed by Section 43Y paragraph 2, then Mazars will submit the obligatory notification, or if more than one intermediary assist the cross border arrangement and Mazars becomes liable to notify them, Mazars will take the necessary actions. The Hungarian legislation is based on EU Council Directive 2011/16/EU being modified with the said obligation with the Council Directive 2018/822/EU. This obligation is also known as DAC6.

33. The use of artificial intelligence

Artificial intelligence (AI) has started to be used in many areas of life (self-driving cars, data analyses, personalised recommendations, client experience, healthcare, etc.), as it offers many opportunities to make the work done by humans more efficient and easier. The importance of this topic is demonstrated by the fact that European-level regulation has already started to boost innovation, while also aiming to ensure the protection of data security and fundamental rights.

The Client therefore accepts that Mazars may use artificial intelligence in the provision of the Services in a controlled and prudent manner in all cases. In doing so, Mazars will only allow the use of AI solutions that are in line with the company’s values and strategy, as well as with current legislation and industry standards.

During its service provision and the operation of the supporting IT infrastructure, Mazars exclusively uses so-called generative artificial intelligence (GenAI), whose provider guarantees both the confidentiality of Mazars' customer and own business information and data, and that it does not use the communication conducted during the use of GenAI for the development of GenAI. Mazars carries out all GenAI communications in a regulated manner, under professional and information security supervision.

Generally, the use of AI solutions is only permitted for purposes that support the business performance and operational efficiency of the company, but in no circumstances will the high level of service and professional reliability contractually agreed to by Mazars be compromised.

Mazars requires ethical, transparent, safe and professionally responsible use of AI-based applications by all its employees, whether they are publicly available AI applications (e.g. ChatGPT, solutions integrated into Microsoft applications) or proprietary applications of its own development. To achieve this, Mazars’s management oversees the development and implementation of the company's AI strategy, the regular review of the regulations and their harmonisation with current legislation.

34. Closing Provisions

The present General Terms and Conditions shall be effective from 8 April 2024. This version shall supersede all prior versions, regardless of any other terms and conditions included in the offers or similar documents. Mazars reserves the right to modify these Terms and Conditions from time to time and/or to supplement them with additional terms and conditions in case of concrete consultancy Services. If the Client retains Mazars after the modified Terms and Conditions are published, this shall be deemed as an acceptance and approval of the modifications of the Terms and Conditions.

The Client declares that it has become acquainted with and acknowledges the present General Terms and Conditions, with the provision that the contract between the Parties is concluded with these Terms and Conditions also in case the actual executed contract is not prepared for any reason, but the Service is provided and the invoice is paid by the Client.

If these General Terms and Conditions are also provided in any other language, the Hungarian version shall be applicable in case of any difference between these versions.

Kapcsolódó anyag

Általános Szerződési Feltételek 2024